Päättyneet kaavat

 

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Pälkäneen kunnassa on käynnissä rakennusjärjestyksen uusiminen. Sitä valmistelee kunnanhallituksen nimeämä ohjausryhmä. Suunnittelijana on Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen ja kunnan yhteyshenkilönä aluearkkitehti. Hanke etenee aikataulun mukaisesti.

Kunnanvaltuusto hyväksyi rakennusjärjestyksen 14.12.2016 § 73.  Voimaantulokuulutus 8.2.2017.
Rakennusjärjestys.

 

YLEISKAAVA

Epaalan-Kuulialan osayleiskaava

Suunnittelualue rajautuu Tampereelta Lahteen johtavaan VT12 Lahdentiehen, Pälkäneveteen, Kostianvirtaan ja Epaalan peltoalueiden pohjoisreunaan.

Kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 15.10.2012 § 123. Voimaantulokuulutus 5.12.2012.
Kaavakartta ja merkinnät sekä kaavaselostus.

ASEMAKAAVAT

Aapiskukon asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsi Pälkäneen kunnan Onkkaalan kylässä valtatie 12 ja Syrjänharjun välissä. Asemakaavan muutoksen tavoitteena oli siirtää mittarikenttä pois pohjavesialueelta ja lisäksi mahdollistaa alueen toimintojen kehittäminen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto nähtävänä 15.9.-16.10.2011:
- Kuulutus
- O
sallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Kaavakarttaluonnos
- Kaavaselostus

Kaavaehdotus nähtävänä 25.10.-23.11.2012:
- Kuulutus
- Kaavakartta
- Kaavaselostus

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 23.5.2013 § 45. Pirkanmaan ELY-keskus teki asemakaavan muutoksesta oikaisuvaatimuksen. Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen uudelleen 7.11.2013 § 80, jonka jälkeen ELY-keskus on valittanut kaavasta. Korkein hallintooikeus on päätöksessään 29.5.2015 hyväksynyt Pälkäneen kunnanvaltuuston päätöksen hylkäämisen, joten Aapiskukon asemakaava ei astu voimaan.

Kaavasuunnittelijana toimi arkkitehti Helena Väisänen, p. 040- 557 6086, helena.vaisanen@kolumbus.fi.

(26.6.2015/MK)

Kuulialan asemakaava

Kaava-alue sijaitsee Pälkäneellä Lahdentien itäpuolella Pälkäneveden rannalla. Tavoitteena on osoittaa kaavassa alueelle 7 uutta asuinrakennuspaikkaa, yksi olemassa oleva asuinrakennuspaikka ja kaksi olemassa olevaa lomarakennuspaikkaa Epaala-Kuulialan osayleiskaavan mukaisesti.

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan 14.12.2016 § 70.  Voimaantulokuulutus 8.2.2017.
Kaavakartta ja merkinnät sekä kaavaselostus.

Liikuntahallin asemakaava (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos)

Kaava-alue sijaitsee Pälkäneen yhteiskoulun pohjoispuolella. Tavoitteena on muuttaa Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavaa ja mahdollistaa liikuntahallin rakentaminen. Liikuntahallin asemakaavoitus toteutetaan kunnan omana suunnittelutyönä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan 6.4.2016 § 14. Voimaantulokuulutus 27.12.2016.
Kaavakartta ja merkinnät sekä kaavaselostus.

Lomakodin asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Pälkäneen kuntakeskuksessa Mallasveden rannalla n. 1 km Pälkäneen kirkolta etelään. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on Lomakodin alueen muuttaminen pientaloalueeksi ja pienen maa-alan liittäminen Lomakodin alueesta korttelin 8 eteläpuolella sijaitsevaan loma-asuntoalueeseen.

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 15.2.2012 § 76. Voimaantulokuulutus 4.4.2012.
Kaavakartta ja merkinnät sekä kaavaselostus.

Majara-tilan asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee rakentamattomalla peltoalueella Pälkäneen keskustassa Kostiavirran eteläpuolella. Etäisyyttä Kostianvirran rantaan on vähimmillään 15 metriä. Tampere-Lahti-valtatielle on matkaa n. 115 metriä. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa alueelle omakotitontteja.

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 15.2.2012 § 77. Voimaantulokuulutus 4.4.2012.
Kaavakartta ja merkinnät sekä kaavaselostus.

Nuijanmäki 2 asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Pälkäneen kuntakeskuksessa, n. 300 m Pälkäneen kirkolta pohjoiseen Syrjänharjuntien ja Nuijankujan kulmassa.
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on poistaa toteutumaton puistoalue ja liittää osin puistoalueella sijaitsevat Sirkanlinna 24:25 ja Syrjänpää 24:27 kortteliin 126 rakennuspaikoiksi. Samalla asemakaavan rajoja kiinteistön Sorala 24:112 osalta muutetaan kiinteistörajojen mukaisiksi.

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 15.2.2012 § 75. Voimaantulokuulutus 4.4.2012.
Kaavakartta ja merkinnät sekä kaavaselostus.

Roholan asemakaava

Kaava-alue sijaitsee Lahdentien, Pälkänevedentien ja Kostianvirran rajoittamalla alueella Pälkäneen kuntakeskuksen itäosassa, Kostianvirran ja Lahdentien itäpuolella. Tavoitteena on asemakaavoittaa pientalovaltainen asuntoalue, jossa on huomioitu erityisesti lapsiperheiden tarpeet. Alueella kiinnitetään erityistä huomiota esimerkiksi monipuolisiin yhteisiin alueisiin ja kevyeeseen liikenteeseen sekä sen turvallisuuteen. Alueen suunnitteluun on osallistunut asukkaista ja paikallisista toimijoista koostunut suunnitteluryhmä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan 14.12.2016 § 71.  Voimaantulokuulutus 8.2.2017.
Kaavakartta ja merkinnät sekä kaavaselostus ja kaavaselostuksen liitteet.

 

RANTA-ASEMAKAAVAT

Aatilan ranta-asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Uusi-Mälkilässä Mallasveden Tossanselän rannalla.

Kunnanvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan 6.4.2016 § 19. Voimaantulokuulutus 27.12.2016.
Kaavakartta ja merkinnät sekä kaavaselostus.

Iso-Karinniemen ranta-asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Pälkäneen kunnan itäosassa, Vehkajärven länsiosassa sijaitsevan Iso-Karinniemen pohjoisrannalla.

Kunnanvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan muutoksen 15.6.2016 § 24. Voimaantulokuulutus 27.12.2016.
Kaavakartta ja merkinnät sekä kaavaselostus.

Koiviston ranta-asemakaava

Kaavahankkeella muodostetaan yksi rakennuspaikka Kukkiajärven vesistön Rihanselän koillisrannalle.

Kunnanvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan 18.06.2012 § 106. Voimaantulokuulutus 09.08.2012.
Kaavakartta ja merkinnät sekä kaavaselostus.

Ranta-asemakaavan kumoaminen, Kaarisilta II, Sappee

Suunnittelualue sijaitsee Sappeen kylässä.
Alue, jonka ranta-asemakaava halutaan kumota, rajoittuu Pälkäneveden Jouttesselkään.

Kunnanvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan kumoamisen 15.2.2012 § 80. Voimaantulokuulutus 4.4.2012.
Kaavakartta ja merkinnät sekä kaavaselostus.

Sappeen Kaakkoisrinteen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Sappeenvuoren kaakkoispuolella.

Kunnanvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen 30.8.2016 § 44. Voimaantulokuulutus 26.10.2016.
Kaavakartta ja merkinnät sekä kaavaselostus.

Sappeen kylän ranta-asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Pälkäneen kunnan Sappeen kylässä Iso-Arajärven itärannalla.
Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on poistaa Pälkäneen kunnanvaltuuston määräämä rakennuskielto kaavamuutosalueelta ja tehdä kaavaan tarvittaessa pieniä tarkistuksia.

Kunnanvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan muutoksen 18.06.2012 § 107. Voimaantulokuulutus 09.08.2012.
Kaavakartta ja merkinnät sekä kaavaselostus.

Sappeen lakialuetta koskeva ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Sappeen kylässä. Kyseessä on pääosin Sappeen matkailukeskusta palvelevien ranta-asemakaavojen laajennus ja muutos.

Kunnanvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen 15.2.2012 § 79. Hyväksymispäätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.
Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Päätöksestä valitettiin Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus on päättänyt 25.2.2015, että hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta,
vaan valitus hylätään. Voimaantulokuulutus 22.4.2015.
Kaavakartta ja merkinnät sekä kaavaselostus.
 

Vesalan ranta-asemakaava

Kaavahanke muodostuu Pälkäneveden etelärannalla olevasta Vesalan tilan alueesta ja Rättäri-nimisestä saaresta.

Kunnanvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan 16.12.2015 §64. Voimaantulokuulutus 24.2.2016.
Kaavakartta ja merkinnät sekä kaavaselostus.