Perhe

Tiedote kuntalaisille 27.6.2013

Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (169/2007, nk. Paras-puitelaki) § 5 mukaan ”Kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä, on oltava vähintään noin 20 000 asukasta.”

Pälkäneen kunnan ja Kangasalan kunnan yhteisen Sote -yhteistoiminta-alueen suunnittelu on käynnistynyt. Kangasalan yhteistoiminta-alue on toiminut aiemmin mainitun puitelain edellyttämänä vuodesta 2009 alkaen koskien perusterveydenhuollon, erityispalvelujen, työterveyshuollon, ympäristöterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon avopalvelujen järjestämistä sekä erikoissairaanhoidon tilaamista. Suunnitelmissa on laajentaa yhteistoiminta-aluetta koskemaan myös sosiaalipalveluja.

Yhteistyötä suunnittelee ja valmistelee kuntien valitsema ohjausryhmä, joka piti ensimmäisen kokouksensa 18.3.2013 ja asetti seuraavat työryhmät valmistelemaan 1.1.2014 aloitettavaa yhteistoimintaa:

- Hallinto- ja talous
- Palvelu- ja henkilöstö
- Sosiaalityö
- Kotihoito
- Vanhusten asumispalvelut ja vanhainkodit
- Vammaispalvelut
- Haaparinne
- Tietojärjestelmä

Ryhmät selvittävät ja kuvaavat mm. palveluiden ja organisaatioiden nykytilaa sekä palveluiden, toimintatapojen ja -käytäntöjen eroja kunnissa. Ryhmät tuottavat syksyn aikana kuntien ohjausryhmälle ehdotuksen uudesta toimintatavasta ja palveluiden järjestämisestä.

Kangasalan ja Pälkäneen välillä tehtiin vuoden 2011 elokuussa aiesopimus sosiaali- ja
terveyspalvelujen yhteistyöstä. Kangasalan kunnanhallitus on 18.2.2013 pitämässään kokouksessa § 96 mukaisesti päättänyt hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen käynnistää neuvottelut yhteistoiminta-alueen jatkamisesta ja laajentamisesta. Pälkäneen kunnanhallitus on hyväksynyt ehdotuksen 13.3.2013 § 83. Uusi sopimus tuodaan kunnanvaltuustoon viimeistään kuluvan vuoden lokakuussa ja yhteistoiminta kuntien välillä alkaa uuden sopimuksen mukaisesti 1.1.2014.

Kangasalan järjestämisvastuulle siirtyvät yhteistoiminta-alueen laajennuksessa sosiaalihuoltolain 17 § mukaiset palvelut:

”17 §
Kunnan on jäljempänä säädetyin tavoin huolehdittava seuraavien sosiaalipalveluiden järjestämisestä:
1) sosiaalityö;
2) kasvatus- ja perheneuvonta;
3) kotipalvelut;
4) asumispalvelut;
5) laitoshuolto;
6) perhehoito;
7) vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja vammaisten henkilöiden työtoiminta;
8) toimenpiteet elatusavun vahvistamiseksi. ”

Yhteistoiminta-alueen valmistelusta tullaan tiedottamaan kuntalaisia säännöllisesti.

Lisätietoja:
Janita Koivisto, kunnanjohtaja, 040 573 6390