Kaavoituksen vaiheet

Kaavan vireilletulo

Kaavan vireilletulosta päättää Pälkäneen kunnanhallitus. Siitä ilmoitetaan osallisille sekä tiedotetaan kuulutuksella Sydän-Hämeen lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Jokaisesta kaavasta laaditaan alkuvaiheessa osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on nähtävillä kunannvirastolla ja kunnan internetsivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan kaavoituksen kohde, suunnitelman lähtökohdat ja tavoitteet sekä sen merkittävimmät vaikutukset, jotka aiotaan arvioida ja selvittää työn kuluessa. Siinä kerrotaan myös valmistelun ja päätöksenteon eteneminen, osallistumismahdollisuudet ja tiedottamisen menettelytavat.

Kaavaluonnos

Kaavaluonnoksessa kuvataan alustavasti suunnittelualueen eri osien käyttötarkoitukset ja mm. rakentamisen määrä ja sijoittaminen. Luonnos asetetaan nähtäville mielipiteitä varten kunnanvirastolle sekä kunnan internetsivuille. Kiinnostuneilla on mahdollisuus esittää luonnoksesta mielipiteensä. Tarpeen mukaan järjestetään myös yleisötilaisuus.

Kaavaehdotus

Kaavaluonnoksen pohjalta laaditaan kaavaehdotus, jossa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon luonnoksesta saadut mielipiteet. Ehdotus on kaavoituksen viimeistelty näkemys alueesta päätöksentekoa varten. Ehdotus sisältää kaavakartan merkintöineen ja määräyksineen sekä kaavaselostuksen. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja nähtävillä olon aikana siitä voi jättää muistutuksen.

Hyväksyntä

Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn. Mahdolliset muistutukset käsitellään ennen kaavan hyväksymistä. Pälkäneen kunnanvaltuusto hyväksyy kaavat. Hyväksymispäätös tulee lainvoimaiseksi, kun valitusaika päättyy. Kaava saa lainvoiman kuulutuksella. Kaavan tultua voimaan kaava-alueelle voidaan rakentaa ja alueella voidaan toimia kaavan käyttötarkoituksen ja kaavamääräysten mukaisella tavalla.