Asemakaavat

Harhalan koulu asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Iltasmäessä Harhalan vanhan koulun ympäristössä. Kunnanhallitus teki päätöksen 16.2.2021 asemakaavan valmistelun aloittamisesta. Kaava laaditaan kunnan toimesta.

Asemakaava tuli vireille 24.2.2021 kuulutuksella ja samalla julkaistiin Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).
Aikataulu laadittiin liian opitimistisesti, asia etenee hitaammin kuin on OAS:ssa kerrottu. 

Pälkäneveden yritysalueen asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Lahdentien ja Pälkänevedentien risteyksen välittömässä läheisyydessä Pälkänevedentien eteläpuolella. Kaava on tilattu konsulttityönä Ramboll Finland Oy.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 25.3.-23.4.2020

Kaavakartta
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet
Kuulutus

Osallisilla on oikeus jättää mielipide nähtävillä olevasta aineistosta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa kunnanhallitukselle kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana, os. Pälkäneen kunnanhallitus, Keskustie 1, 36600 Pälkäne tai sähköpostitse palkane@palkane.fi.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 2.8.-1.9.2017:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Pappilan asemakaava

Kaava-alue sijaitsee Pälkäneellä Lahdentien itäpuolella Pälkäneveden rannalla. Tavoitteena on osoittaa alueelle 13 uutta asuinrakennuspaikkaa ja olemassa olevat rakennuspaikat, venevalkama, Kostianvirran taistelupaikan muinaisjäännösalue ja maisemallisesti arvokasta peltoaluetta Epaala-Kuulialan osayleiskaavan mukaisesti.

Pappilan asemakaava on jätetty hyäksymättä KV 11.6.2020 §19 ja asiasta on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Oikeuden päätöstä ei vielä ole saatu.  KV17.9.2020 § 47 päätti lähettää asian valtuustoryhmän aloitteesta kunnanhallituksen valmisteltavaksi. KH 24.9.2020 §220 on päättänyt palauttaa Pappilan asemakaavan valmisteluun. Asialle ei tapahdu ennemmin mitään, ennekuin oikeuden päätös asiasta on saatu.

Pappilan asemakaavaehdotus oli uudelleen nähtävillä 29.1.-27.2.2020

Kuulutus
Kaavakartta
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet

Kaavaehdotus nähtävänä 28.9.-27.10.2016:
- Kuulutus
- Kaavakartta
- Kaavaselostus liitteineen

Kaavaluonnos nähtävänä 3.-31.12.2014:
- Kuulutus
- Kaavakarttaluonnos
- Kaavaselostus
- Kaavaselostuksen liitteet      
- Selvitykset: linnustoselvitys 2011, luontoselvitys 2010, luontoselvitys 2009, argeologinen selvitys, kulttuuriympäristön arvokartta, meluselvitys, maisemaselvitys, maisemahistorian tutkimus ja rakennusinventointi, muinaisjäännösinventointi, rakennettu kulttuuriympäristörajaus ja vesi-ja viemäriverkon toiminta-alue  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 16.4.-16.5.2014:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ulkopuolisena kaavasuunnittelijana toimii arkkitehti Helena Väisänen, p. 040 557 6086, etunimi.sukunimi@arkkitehtihv.fi.

Lastenlinnan metsän asemakaava

Kaava-alue sijaitsee valtatie 12 länsipuolella Lastenlinnan kaupunginosan eteläpuolella. Tavoitteena on laajentaa Lastenlinnan kaupunginosaa etelään päin ja muodostaa alueelle viihtyisä pientaloalue sekä mahdollistaa vanhuspalvelujen yksikön rakentaminen suunnittelualueen pohjoisosan asuinpientalotontille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 15.6.-15.7.2016:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Tervapirtin asemakaava

Kaava-alue sijaitsee Pälkäneellä Lahdentien länsipuolella Aapiskukon huoltoaseman ja palvelukeskuksen alueella. Tavoitteena on luoda asemakaavalla edellytykset polttoaineen jakelupisteen lainmukaiseen rakentamiseen. Suunnittelussa huomioidaan Aapiskukon matkailuun ja palvelurakenteeseen liittyvät kehittämistavoitteet.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 3.11.-2.12.2016:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Vohlisaaren asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Luopioisissa Haltiajärven niemellä kirkonkylän pohjoisosassa. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa pysyvän asumisen sijoittuminen Vohlisaareen muuttamalla nykyinen loma-asuntojen korttelialue asuinpientalojen korttelialueeksi ja lisäämällä kaksi tonttia Vohlisaarentien itäpuolelle. Asemakaava säilyttää saaren kärjessä oleva rantatontin, jossa sijaitsee kunnan rantasauna.

Valmisteluaineisto nähtävänä 3.2.-10.3.2011:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Kaavakarttaluonnos
- Kaavaselostus

Kaavaehdotus on nähtävänä 24.10.-23.11.2018:
- Kuulutus
- Kaavakartta
- Kaavaselostus
- Kaavaselostuksen liitteet

Ulkopuolisena kaavasuunnittelijana toimi arkkitehti Helena Väisänen, p. 040 557 6086, etunimi.sukunimi@arkkitehtihv.fi.

Vohlisaaren asemakaava on hyväksytty Kunnanvaltuustossa 14.2.2019 § 6.

Vohlisaaren asemakaava tulee voimaan kuulutuksella 14.4.2021

Vohlisaaren asemakaava ja kaavaselostus