Asemakaavat

Onkkaalantien asemakaava muutos

Kolmeosainen kaava-alue käsittää Onkkaalantien yhteensä 2,8 kilometrin matkalta Lahdentien ja Myttääläntien välisellä alueella. Kaavahankkeen tavoitteena on muuttaa tiealue katualueeksi.

Kaavaluonnos on nähtävillä 11.5.-13.6.2022
Kuulutus, Kaavakartta, Kaavaselostus, Kaavaselostuksen liitteet 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 19.1.-25.2.2022
Kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Asemakaavan muutos Onkkaalantiellä sekä osassa kortteleita 76, 77 ja 117

Asemakaavan muutos käsittää Onkkaalantien noin 200 metrin matkalta Pälkäneen keskustassa Haanloukkaantien ja Nenäpääntien välisellä alueella sekä kyseisellä alueella Onkkaalantiehen rajautuvat rakennuspaikat. Kaavahankkeen tavoitteena on muuttaa tiealue katualueeksi. Tiealueeseen rajautuvien rakennuspaikkojen osalta huomioidaan tarpeet katualueeseen rajautuvien korttelinalueiden asemakaavan muuttamiselle.

Onkkaalantien asemakaavahankkeet liittyvät Pälkäneen kunnan ja Pirkanmaan ELY-keskuksen aloittamaan Onkkaalantien ja Keskustien perusparannuksen suunnitteluun. Samanaikaisesti Onkkaalantielle laadittavien asemakaavojen kanssa on valmisteilla katusuunnitelma, jossa esitetään muun muassa liikenneturvallisuutta ja viihtyisyyttä parantavia toimenpiteitä. Katusuunnitelman toteuttaminen edellyttää tiealueen muuttamista asemakaavassa katualueeksi. Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistavat tiealueen hallinnoinnin ja omistuksen siirtymisen valtiolta Pälkäneen kunnalle.

Kaavaluonnos on nähtävillä 11.5.-13.6.2022
Kuulutus, Kaavakartta, Kaavaselostus, Kaavaselostuksen liitteet 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 19.1.-25.2.2022
Kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Asemakaavan muutos Onkkaalassa korttelissa 89

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Onkkaalassa Pälkäneenkujan päässä korttelin 89 rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueella. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle suunniteltujen ikääntyneiden asumiseen tarkoitettujen yhteisötalojen rakentaminen alueelle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 19.1.-25.2.2022
Kuulutus
Osallistusmis- ja arviointisuunnitelma

 

Asemakaavan muutos Luopioisissa korttelin 15 rakennuspaikalla 5

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Luopioisissa Rajalantiellä rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueella. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle suunniteltujen ikääntyneiden asumiseen tarkoitettujen yhteisötalojen rakentaminen alueelle.

Onkkaalan korttelin 89 ja Luopioisten korttelin 15 asemakaavan muutoksen liittyvät Pälkäneen kunnan, Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistys ry:n ja Pelarcon Oy:n kanssa yhteistyössä aloitettuun Pälkäneen yhteisötalot-hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää yhteisöllisen asumisen toimintamallia sekä suunnitella sen mukaiset yhteisölliset asumisratkaisut ikäihmisille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 19.1.-25.2.2022
Kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Harhalan koulu asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Iltasmäessä Harhalan vanhan koulun ympäristössä. Kunnanhallitus teki päätöksen 16.2.2021 asemakaavan valmistelun aloittamisesta. Kaava laaditaan kunnan toimesta.

Asemakaava tuli vireille 24.2.2021 kuulutuksella ja samalla julkaistiin Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).
Aikataulu laadittiin liian opitimistisesti, asia etenee hitaammin kuin on OAS:ssa kerrottu. 

Pälkäneveden yritysalueen asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Lahdentien ja Pälkänevedentien risteyksen välittömässä läheisyydessä Pälkänevedentien eteläpuolella. Kaava on tilattu konsulttityönä Ramboll Finland Oy.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 25.3.-23.4.2020
Kaavakartta
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet
Kuulutus

Osallisilla on oikeus jättää mielipide nähtävillä olevasta aineistosta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa kunnanhallitukselle kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana, os. Pälkäneen kunnanhallitus, Keskustie 1, 36600 Pälkäne tai sähköpostitse palkane@palkane.fi.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 2.8.-1.9.2017:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Pappilan asemakaava

Kaava-alue sijaitsee Pälkäneellä Lahdentien itäpuolella Pälkäneveden rannalla. Tavoitteena on osoittaa alueelle 13 uutta asuinrakennuspaikkaa ja olemassa olevat rakennuspaikat, venevalkama, Kostianvirran taistelupaikan muinaisjäännösalue ja maisemallisesti arvokasta peltoaluetta Epaala-Kuulialan osayleiskaavan mukaisesti.

Pappilan asemakaava on jätetty hyäksymättä KV 11.6.2020 §19 ja asiasta on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Oikeuden päätöstä ei vielä ole saatu.  KV17.9.2020 § 47 päätti lähettää asian valtuustoryhmän aloitteesta kunnanhallituksen valmisteltavaksi. KH 24.9.2020 §220 on päättänyt palauttaa Pappilan asemakaavan valmisteluun. Asialle ei tapahdu ennemmin mitään, ennekuin oikeuden päätös asiasta on saatu.

Pappilan asemakaavaehdotus oli uudelleen nähtävillä 29.1.-27.2.2020
Kuulutus
Kaavakartta
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet

Kaavaehdotus nähtävänä 28.9.-27.10.2016:
- Kuulutus
- Kaavakartta
- Kaavaselostus liitteineen

Kaavaluonnos nähtävänä 3.-31.12.2014:
- Kuulutus
- Kaavakarttaluonnos
- Kaavaselostus
- Kaavaselostuksen liitteet      
- Selvitykset: linnustoselvitys 2011, luontoselvitys 2010, luontoselvitys 2009, argeologinen selvitys, kulttuuriympäristön arvokartta, meluselvitys, maisemaselvitys, maisemahistorian tutkimus ja rakennusinventointi, muinaisjäännösinventointi, rakennettu kulttuuriympäristörajaus ja vesi-ja viemäriverkon toiminta-alue  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 16.4.-16.5.2014:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ulkopuolisena kaavasuunnittelijana toimii arkkitehti Helena Väisänen, p. 040 557 6086, etunimi.sukunimi@arkkitehtihv.fi.

 

Lastenlinnan metsän asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee valtatie 12 länsipuolella Lastenlinnan kaupunginosan eteläpuolella. Kaavoituksen tavoitteena on laajentaa Lastenlinnan kaupunginosaa etelään päin ja muodostaa alueelle viihtyisä pientaloalue, jossa asumisessa yhdistyvät kuntakeskuksen palveluiden helppo saavutettavuus sekä luonnon läheisyys. Tavoitteena on huomioida metsäalueen virkistys- ja luontoarvot.

Asemakaavan tavoitteena on laajentaa Takojantien teollisuustontteja ja mahdollistaa niiden kehittäminen myös toimisto- ja liiketiloiksi. Tavoitteena on, että korttelin itäosaan voi kehittyä erilaisten palvelujen kuten harrastustoimintojen, sosiaali- ja terveyspalvelujen, elintarvikekaupan tai muiden kaupallisten palvelujen alue.

Kaavaluonnos nähtävänä 5.1.-10.2.2022
Kuulutus
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä 15.6.-15.7.2016
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Tervapirtin asemakaava

Kaava-alue sijaitsee Pälkäneellä Lahdentien länsipuolella Aapiskukon huoltoaseman ja palvelukeskuksen alueella. Tavoitteena on luoda asemakaavalla edellytykset polttoaineen jakelupisteen lainmukaiseen rakentamiseen. Suunnittelussa huomioidaan Aapiskukon matkailuun ja palvelurakenteeseen liittyvät kehittämistavoitteet.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 3.11.-2.12.2016:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma