Asemakaavat

Aapiskukon asemakaavan muutos

Havainnekuva uudisrakentamisesta ja piha-alueen järjestelyistä. Lähde: A1 Arkkitehdit Oy.
Havainnekuva uudisrakentamisesta ja piha-alueen järjestelyistä. A1 Arkkitehdit Oy.

Kaava-alue käsittää Aapiskukon liikennekeskuksen korttelin 135, sekä osan tätä ympäröivistä suojaviher-, maa- ja metsätalous- sekä katualueista. Tavoitteena on osoittaa kaavassa liikenneaseman nykyiset toiminnot, polttoaineen jakeluasema ja lisärakentamismahdollisuus rakennuspaikan pohjoisosaan, sekä kasvattaa liikerakennusten korttelialuetta siirtämällä kaavassa osoitettua Tervapirtintien katualuetta ja poistamalla kaavassa osoitettu suojaviheralue.

Kaavaehdotus liitteineen on nähtävillä 21.9.-23.10.2022:
Kuulutus, kaavakartta, kaavaselostus, kaavaselostuksen liitteet

Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävilläolo 3.6.-10.7.2022.
Kuulutus, kaavakartta, kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaselostuksen liitteet

Samalla kaava-alueella vireillä ollut Tervapirtin asemakaavan muutos keskeytettiin tarpeettomana elokuussa 2021.

 

Asemakaava ja asemakaavan muutos Onkkaalantiellä sekä osassa Keskustietä

Kolmeosainen kaava-alue käsittää Onkkaalantien yhteensä 2,8 kilometrin matkalta Lahdentien ja Myttääläntien välisellä alueella. Kaavahankkeen tavoitteena on muuttaa tiealue katualueeksi.

Kaavaehdotus liitteineen on nähtävillä 21.9.-23.10.2022:
Kuulutus, kaavakartta, kaavaselostus, kaavaselostuksen liitteet

Kaavaluonnos oli nähtävillä 11.5.-13.6.2022
Kuulutus, Kaavakartta, Kaavaselostus, Kaavaselostuksen liitteet 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 19.1.-25.2.2022
KuulutusOsallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Asemakaavan muutos Onkkaalantiellä sekä osassa kortteleita 76, 77 ja 117

Asemakaavan muutos käsittää Onkkaalantien noin 200 metrin matkalta Pälkäneen keskustassa Haanloukkaantien ja Nenäpääntien välisellä alueella sekä kyseisellä alueella Onkkaalantiehen rajautuvat rakennuspaikat. Kaavahankkeen tavoitteena on muuttaa tiealue katualueeksi. Tiealueeseen rajautuvien rakennuspaikkojen osalta huomioidaan tarpeet katualueeseen rajautuvien korttelinalueiden asemakaavan muuttamiselle.

Onkkaalantien asemakaavahankkeet liittyvät Pälkäneen kunnan ja Pirkanmaan ELY-keskuksen aloittamaan Onkkaalantien ja Keskustien perusparannuksen suunnitteluun. Samanaikaisesti Onkkaalantielle laadittavien asemakaavojen kanssa on valmisteilla katusuunnitelma, jossa esitetään muun muassa liikenneturvallisuutta ja viihtyisyyttä parantavia toimenpiteitä. Katusuunnitelman toteuttaminen edellyttää tiealueen muuttamista asemakaavassa katualueeksi. Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistavat tiealueen hallinnoinnin ja omistuksen siirtymisen valtiolta Pälkäneen kunnalle.

Kaavaehdotus liitteineen on nähtävillä 21.9.-23.10.2022:
Kuulutus, kaavakartta, kaavaselostus, kaavaselostuksen liitteet

Kaavaluonnos oli nähtävillä 11.5.-13.6.2022
Kuulutus, Kaavakartta, Kaavaselostus, Kaavaselostuksen liitteet , Rakennetun ympäristön selvitys

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 19.1.-25.2.2022
KuulutusOsallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Asemakaavan muutos Onkkaalassa korttelissa 89

Havainnekuva, Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen
Havainnekuva, Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen


Asemakaavan muutosalue sijaitsee Onkkaalassa Pälkäneenkujan päässä korttelin 89 rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueella. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa ikääntyneiden asumiseen tarkoitetun yhteisötalon rakentaminen

Kaavaehdotus liitteineen on nähtävillä 21.9.-23.10.2022:
Kuulutus, kaavakartta, kaavaselostus, kaavaselostuksen liitteet

Kaavaluonnos oli nähtävillä 29.6.-14.8.2022
Kuulutus, kaavakartta, kaavaselostus, kaavselostuksen liitteet, havainnekuvat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 19.1.-25.2.2022
KuulutusOsallistusmis- ja arviointisuunnitelma

 

Asemakaavan muutos Luopioisissa korttelin 15 rakennuspaikalla 5

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Luopioisissa Rajalantiellä rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueella. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa ikääntyneiden asumiseen tarkoitetun yhteisötalon rakentaminen korttelin tyhjälle rakennusalalle.

Onkkaalan korttelin 89 ja Luopioisten korttelin 15 asemakaavan muutoksen liittyvät Pälkäneen kunnan, Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistys ry:n ja Pelarcon Oy:n kanssa yhteistyössä aloitettuun Pälkäneen yhteisötalot-hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää yhteisöllisen asumisen toimintamallia sekä suunnitella sen mukaiset yhteisölliset asumisratkaisut ikäihmisille.

Kaavaehdotus liitteineen on nähtävillä 21.9.-23.10.2022:
Kuulutus, kaavakartta, kaavaselostus, kaavaselostuksen liitteet

Kaavaluonnos oli nähtävillä 3.6.-10.7.2022
Kuulutus, kaavakartta, kaavaselostus, kaavaselostuksen liitteet (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 19.1.-25.2.2022
KuulutusOsallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Pälkäneveden yritysalueen asemakaava

Kaava-alue sijaitsee Pälkäneellä Lahdentien ja Pälkänevedentien risteyksessä, risteyksen kaakkoispuolella. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen sekä aurinkovoimalan rakentaminen hyvien liikenneyhteyksien varrelle.

Kaavaehdotus liitteineen on nähtävillä 24.8.-25.9.2022:
Kaavakartta, kaavaselostus, kaavaselostuksen liitteet, kuulutus

Kaavaluonnos oli nähtävillä 25.3.-23.4.2020
Kaavakarttakaavaselostuskaavaselostuksen liitteetkuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 2.8.-1.9.2017:
KuulutusOsallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Harhalan koulu asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Iltasmäessä Harhalan vanhan koulun ympäristössä. Kunnanhallitus teki päätöksen 16.2.2021 asemakaavan valmistelun aloittamisesta. Kaava laaditaan kunnan toimesta.

Asemakaava tuli vireille 24.2.2021 kuulutuksella ja samalla julkaistiin Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).
Aikataulu laadittiin liian opitimistisesti, asia etenee hitaammin kuin on OAS:ssa kerrottu. 

 

Pappilan asemakaava

Kaava-alue sijaitsee Pälkäneellä Lahdentien itäpuolella Pälkäneveden rannalla. Tavoitteena on osoittaa alueelle 13 uutta asuinrakennuspaikkaa ja olemassa olevat rakennuspaikat, venevalkama, Kostianvirran taistelupaikan muinaisjäännösalue ja maisemallisesti arvokasta peltoaluetta Epaala-Kuulialan osayleiskaavan mukaisesti.

Pappilan asemakaava on jätetty hyäksymättä KV 11.6.2020 §19 ja asiasta on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Oikeuden päätöstä ei vielä ole saatu.  KV17.9.2020 § 47 päätti lähettää asian valtuustoryhmän aloitteesta kunnanhallituksen valmisteltavaksi. KH 24.9.2020 §220 on päättänyt palauttaa Pappilan asemakaavan valmisteluun. Asialle ei tapahdu ennemmin mitään, ennekuin oikeuden päätös asiasta on saatu.

Pappilan asemakaavaehdotus oli uudelleen nähtävillä 29.1.-27.2.2020
Kuulutus
Kaavakartta
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet

Kaavaehdotus nähtävänä 28.9.-27.10.2016:
- Kuulutus
- Kaavakartta
- Kaavaselostus liitteineen

Kaavaluonnos nähtävänä 3.-31.12.2014:
- Kuulutus
- Kaavakarttaluonnos
- Kaavaselostus
- Kaavaselostuksen liitteet      
- Selvitykset: linnustoselvitys 2011, luontoselvitys 2010, luontoselvitys 2009, argeologinen selvitys, kulttuuriympäristön arvokartta, meluselvitys, maisemaselvitys, maisemahistorian tutkimus ja rakennusinventointi, muinaisjäännösinventointi, rakennettu kulttuuriympäristörajaus ja vesi-ja viemäriverkon toiminta-alue  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 16.4.-16.5.2014:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ulkopuolisena kaavasuunnittelijana toimii arkkitehti Helena Väisänen, p. 040 557 6086, etunimi.sukunimi@arkkitehtihv.fi.

 

Lastenlinnan metsän asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee valtatie 12 länsipuolella Lastenlinnan kaupunginosan eteläpuolella. Kaavoituksen tavoitteena on laajentaa Lastenlinnan kaupunginosaa etelään päin ja muodostaa alueelle viihtyisä pientaloalue, jossa asumisessa yhdistyvät kuntakeskuksen palveluiden helppo saavutettavuus sekä luonnon läheisyys. Tavoitteena on huomioida metsäalueen virkistys- ja luontoarvot.

Asemakaavan tavoitteena on laajentaa Takojantien teollisuustontteja ja mahdollistaa niiden kehittäminen myös toimisto- ja liiketiloiksi. Tavoitteena on, että korttelin itäosaan voi kehittyä erilaisten palvelujen kuten harrastustoimintojen, sosiaali- ja terveyspalvelujen, elintarvikekaupan tai muiden kaupallisten palvelujen alue.

Kaavaluonnos nähtävänä 5.1.-10.2.2022
Kuulutus
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä 15.6.-15.7.2016
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma