Asemakaavat

Pälkäneveden yritysalueen asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Lahdentien ja Pälkänevedentien risteyksen välittömässä läheisyydessä Pälkänevedentien eteläpuolella. Suunnittelun tavoitteena on luoda alueelle liiketoiminnan, teollisuuden, erilaisten palveluiden ja polttoaineen jakelun mahdollistava keskittymä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 2.8.-1.9.2017:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Lastenlinnan metsän asemakaava

Kaava-alue sijaitsee valtatie 12 länsipuolella Lastenlinnan kaupunginosan eteläpuolella. Tavoitteena on laajentaa Lastenlinnan kaupunginosaa etelään päin ja muodostaa alueelle viihtyisä pientaloalue sekä mahdollistaa vanhuspalvelujen yksikön rakentaminen suunnittelualueen pohjoisosan asuinpientalotontille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 15.6.-15.7.2016:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Lastenlinnantien asemakaavamuutos

Kaava-alue sijaitsee Lastenlinnantien länsipuolella. Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa alueen käyttötarkoitusta teollisuusrakentamisesta yleisten rakennusten korttelialueeksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä 8.-21.8.2018:
- kuulutus
- luonnosvaiheen kaavakartta
- luonnosvaiheen kaavaselostus liitteineen (sis. osallistumis- ja arviointisuunnitelma)

Kaavaehdotus nähtävillä 12.12.2018-1.2.2019

- kuulutus
- ehdotusvaiheen kaavakartta
- ehdotusvaiheen kaavaselostus liitteineen

 

Pappilan asemakaava

Kaava-alue sijaitsee Pälkäneellä Lahdentien itäpuolella Pälkäneveden rannalla. Tavoitteena on osoittaa alueelle 13 uutta asuinrakennuspaikkaa ja olemassa olevat rakennuspaikat, venevalkama, Kostianvirran taistelupaikan muinaisjäännösalue ja maisemallisesti arvokasta peltoaluetta Epaala-Kuulialan osayleiskaavan mukaisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 16.4.-16.5.2014:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaluonnos nähtävänä 3.-31.12.2014:
- Kuulutus
- Kaavakarttaluonnos
- Kaavaselostus
- Kaavaselostuksen liitteet      
- Selvitykset: linnustoselvitys 2011, luontoselvitys 2010, luontoselvitys 2009, argeologinen selvitys, kulttuuriympäristön arvokartta, meluselvitys, maisemaselvitys, maisemahistorian tutkimus ja rakennusinventointi, muinaisjäännösinventointi, rakennettu kulttuuriympäristörajaus ja vesi-ja viemäriverkon toiminta-alue  

Kaavaehdotus nähtävänä 28.9.-27.10.2016:
- Kuulutus
- Kaavakartta
- Kaavaselostus liitteineen

Ulkopuolisena kaavasuunnittelijana toimii arkkitehti Helena Väisänen, p. 040 557 6086, etunimi.sukunimi@arkkitehtihv.fi.

 

Tervapirtin asemakaava

Kaava-alue sijaitsee Pälkäneellä Lahdentien länsipuolella Aapiskukon huoltoaseman ja palvelukeskuksen alueella. Tavoitteena on luoda asemakaavalla edellytykset polttoaineen jakelupisteen lainmukaiseen rakentamiseen. Suunnittelussa huomioidaan Aapiskukon matkailuun ja palvelurakenteeseen liittyvät kehittämistavoitteet.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 3.11.-2.12.2016:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Tommolan asemakaava

Tommolan asemakaavassa on tavoitteena kaavoittaa Tommolantien pohjoispuolinen pelto ja rantametsikkö asunto- ja virkistysalueeksi. Hanke on nyt vireillä toista kertaa.

Ensimmäinen vaihe

Valmisteluaineisto nähtävänä 22.9.-21.10.2008:
- Viistokuvia kesä 2008: lännestä (1,5 Mt), lounaasta (1,1 Mt) ja kaakosta (1 Mt)
- Maisemaselvitys: raportti (796 kt), liitekartat (2,9 Mt), Mäkelä (2,4 Mt) ja Tiusala (7 Mt).
- Luontoselvitys (935 kt)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (603 kt).
- Kaavakarttaluonnokset, vaihtoehdot A ja B, merkinnät ja määräykset.

Kaavaehdotus nähtävänä 19.3.-17.4.2009:
- Kaavakartta
- Selostus
- Selostuksen liitteet:  tilastolomake, rantaviivan mitoitusvastineet valmisteluvaiheen palautteeseen ja havainnekuva.

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 22.6.2009. Päätöksestä valitettiin hallinto oikeuteen, joka kumosi hyväksymispäätöksen 18.8.2010. Hallinto-oikeuden käsityksen mukaan läheisesestä jätevedenpuhdistamosta mahdollisesti aiheutuvia vaikutuksia alueen terveellisyyteen ja viihtyisyyteen ei ollut selvitetty. Jätevedenpuhdistamon aiheuttamien mahdollisten haittojen selvitys on nyt tehty. Selvityksen perusteella muutetaan asemakaava-aineistoa ja käynnistetään kaavaprosessi uudelleen.

Toinen vaihe

Tommolan alueen asemakaava suunnittelu käynnistettiin uudelleen. Luonnosvaiheen aineisto nähtävänä 10.05.-08.06.2012:
- Kuulutus
- Kaavakarttaluonnos
- Kaavamerkinnät
- Kaavaselostus
- Kaavaselostuksen liitteet (sis. myös osallistumis- ja arviointisuunnitelman).

Kaavaehdotus on nähtävänä 24.8.-23.9.2016:
- kuulutus
- kaavakartta
- kaavaselostus
- kaavaselostuksen liitteet

Päivitetty kaavaehdotus on nähtävänä 8.8.-7.9.2018:
- kuulutus
- kaavakartta
- kaavaselostus
- kaavaselostuksen liitteet

 

Vohlisaaren asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Luopioisissa Haltiajärven niemellä kirkonkylän pohjoisosassa. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa pysyvän asumisen sijoittuminen Vohlisaareen muuttamalla nykyinen loma-asuntojen korttelialue asuinpientalojen korttelialueeksi ja lisäämällä kaksi tonttia Vohlisaarentien itäpuolelle. Asemakaava säilyttää saaren kärjessä oleva rantatontin, jossa sijaitsee kunnan rantasauna.

Valmisteluaineisto nähtävänä 3.2.-10.3.2011:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Kaavakarttaluonnos
- Kaavaselostus

Kaavaehdotus on nähtävänä 24.10.-23.11.2018:
- Kuulutus
- Kaavakartta
- Kaavaselostus
- Kaavaselostuksen liitteet

Ulkopuolisena kaavasuunnittelijana toimii arkkitehti Helena Väisänen, p. 040 557 6086, etunimi.sukunimi@arkkitehtihv.fi.