Asemakaavat

Pälkäneveden yritysalueen asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Lahdentien ja Pälkänevedentien risteyksen välittömässä läheisyydessä Pälkänevedentien eteläpuolella. Suunnittelun tavoitteena on luoda alueelle liiketoiminnan, teollisuuden, erilaisten palveluiden ja polttoaineen jakelun mahdollistava keskittymä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 2.8.-1.9.2017:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Lastenlinnan metsän asemakaava

Kaava-alue sijaitsee valtatie 12 länsipuolella Lastenlinnan kaupunginosan eteläpuolella. Tavoitteena on laajentaa Lastenlinnan kaupunginosaa etelään päin ja muodostaa alueelle viihtyisä pientaloalue sekä mahdollistaa vanhuspalvelujen yksikön rakentaminen suunnittelualueen pohjoisosan asuinpientalotontille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 15.6.-15.7.2016:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Pappilan asemakaava

Kaava-alue sijaitsee Pälkäneellä Lahdentien itäpuolella Pälkäneveden rannalla. Tavoitteena on osoittaa alueelle 13 uutta asuinrakennuspaikkaa ja olemassa olevat rakennuspaikat, venevalkama, Kostianvirran taistelupaikan muinaisjäännösalue ja maisemallisesti arvokasta peltoaluetta Epaala-Kuulialan osayleiskaavan mukaisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 16.4.-16.5.2014:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaluonnos nähtävänä 3.-31.12.2014:
- Kuulutus
- Kaavakarttaluonnos
- Kaavaselostus
- Kaavaselostuksen liitteet      
- Selvitykset: linnustoselvitys 2011, luontoselvitys 2010, luontoselvitys 2009, argeologinen selvitys, kulttuuriympäristön arvokartta, meluselvitys, maisemaselvitys, maisemahistorian tutkimus ja rakennusinventointi, muinaisjäännösinventointi, rakennettu kulttuuriympäristörajaus ja vesi-ja viemäriverkon toiminta-alue  

Kaavaehdotus nähtävänä 28.9.-27.10.2016:
- Kuulutus
- Kaavakartta
- Kaavaselostus liitteineen

Ulkopuolisena kaavasuunnittelijana toimii arkkitehti Helena Väisänen, p. 040 557 6086, etunimi.sukunimi@arkkitehtihv.fi.

 

Tervapirtin asemakaava

Kaava-alue sijaitsee Pälkäneellä Lahdentien länsipuolella Aapiskukon huoltoaseman ja palvelukeskuksen alueella. Tavoitteena on luoda asemakaavalla edellytykset polttoaineen jakelupisteen lainmukaiseen rakentamiseen. Suunnittelussa huomioidaan Aapiskukon matkailuun ja palvelurakenteeseen liittyvät kehittämistavoitteet.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 3.11.-2.12.2016:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Vohlisaaren asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Luopioisissa Haltiajärven niemellä kirkonkylän pohjoisosassa. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa pysyvän asumisen sijoittuminen Vohlisaareen muuttamalla nykyinen loma-asuntojen korttelialue asuinpientalojen korttelialueeksi ja lisäämällä kaksi tonttia Vohlisaarentien itäpuolelle. Asemakaava säilyttää saaren kärjessä oleva rantatontin, jossa sijaitsee kunnan rantasauna.

Valmisteluaineisto nähtävänä 3.2.-10.3.2011:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Kaavakarttaluonnos
- Kaavaselostus

Kaavaehdotus on nähtävänä 24.10.-23.11.2018:
- Kuulutus
- Kaavakartta
- Kaavaselostus
- Kaavaselostuksen liitteet

Ulkopuolisena kaavasuunnittelijana toimii arkkitehti Helena Väisänen, p. 040 557 6086, etunimi.sukunimi@arkkitehtihv.fi.