Asemakaavat

Peräniemen asemakaava

Yksityinen maanomistaja on aloittanut kaavamuutoksen valmistelun Kuulialan Peräniemessä. Kaavan tarkoituksena on tutkia ympärivuotisen asumisen mahdollisuutta nykyisellä loma-asuntojen tontilla ja tarkastella samalla tontin rakennusoikeutta ja viheralueiden sijoittumista.
Seuraavaksi laaditaan kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kerrotaan tarkemmin miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Suunnitelmasta tiedotetaan erikseen.

 Kuulutus vireilletulosta 4.1.2023
 


Asemakaavan muutos Onkkaalantiellä sekä osassa kortteleita 76, 77 ja 117

Asemakaavan muutos käsittää Onkkaalantien Pälkäneen keskustassa Haanloukkaantien ja Nenäpääntien välisellä alueella sekä kyseisellä alueella tiehen rajautuvat rakennuspaikat. 
Asemakaavahanke liittyy Pälkäneen kunnan ja Pirkanmaan ELY-keskuksen aloittamaan Onkkaalantien ja Keskustien perusparannuksen suunnitteluun, jossa pyritään muun muassa parantamaan tien liikenne-turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Katusuunnitelman toteuttaminen edellyttää tiealueen muuttamista asemakaavassa katualueeksi. Samalla mahdollistuu tiealueen hallinnoinnin ja omistuksen siirtyminen valtiolta Pälkäneen kunnalle.
Kortteleissa 76, 77 ja 117 on kaavaehdotuksessa osoitettu lisärakennusoikeutta siihen sopivilla paikoilla. Entinen Osuusliike Tuotannon rakennus, ravintola Panaman rakennus ja Osuuspankin vanhempi rakennus on osoitettu suojeltaviksi rakennuksiksi.

 

 


2. kaavaehdotus liitteineen oli nähtävillä 7.12.2022-6.1.2023:
Kuulutuskaavakartta, kaavaselostus, kaavaselostuksen liitteet

1. kaavaehdotus liitteineen oli nähtävillä 21.9.-23.10.2022:
Kuulutus, kaavakartta, kaavaselostus, kaavaselostuksen liitteet

Kaavaluonnos oli nähtävillä 11.5.-13.6.2022
Kuulutus, Kaavakartta, Kaavaselostus, Kaavaselostuksen liitteet , Rakennetun ympäristön selvitys

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 19.1.-25.2.2022
KuulutusOsallistumis- ja arviointisuunnitelma
 


Asemakaavan muutos Onkkaalassa korttelissa 89

Havainnekuva, Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen
Havainnekuva, Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen


Asemakaavan muutosalue sijaitsee Onkkaalassa Pälkäneenkujan päässä korttelin 89 rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueella. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa ikääntyneiden asumiseen tarkoitetun yhteisötalon rakentaminen 

Pälkäneen kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen kokouksessaan 13.12.2022 § 59. Kaava tulee lainvoimaiseksi valitusajan jälkeen, mikäli siitä ei ole valitettu hallinto-oikeuteen.

Kaavaehdotus liitteineen oli nähtävillä 21.9.-23.10.2022:
Kuulutus, kaavakartta, kaavaselostus, kaavaselostuksen liitteet

Kaavaluonnos oli nähtävillä 29.6.-14.8.2022
Kuulutus, kaavakartta, kaavaselostus, kaavselostuksen liitteet, havainnekuvat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 19.1.-25.2.2022
KuulutusOsallistusmis- ja arviointisuunnitelma
 


Lastenlinnan metsän asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee valtatie 12 länsipuolella Lastenlinnan kaupunginosan eteläpuolella. Kaavoituksen tavoitteena on laajentaa Lastenlinnan kaupunginosaa etelään päin ja muodostaa alueelle viihtyisä pientaloalue, jossa asumisessa yhdistyvät kuntakeskuksen palveluiden helppo saavutettavuus sekä luonnon läheisyys. Tavoitteena on huomioida metsäalueen virkistys- ja luontoarvot.

Asemakaavan tavoitteena on laajentaa Takojantien teollisuustontteja ja mahdollistaa niiden kehittäminen myös toimisto- ja liiketiloiksi. Tavoitteena on, että korttelin itäosaan voi kehittyä erilaisten palvelujen kuten harrastustoimintojen, sosiaali- ja terveyspalvelujen, elintarvikekaupan tai muiden kaupallisten palvelujen alue.

Kaavaluonnos oli nähtävänä 5.1.-10.2.2022
KuulutusKaavaselostus Kaavaselostuksen liitteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä 15.6.-15.7.2016
KuulutusOsallistumis- ja arviointisuunnitelma
 


Harhalan koulu asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Iltasmäessä Harhalan vanhan koulun ympäristössä. Kunnanhallitus teki päätöksen 16.2.2021 asemakaavan valmistelun aloittamisesta.

Asemakaava tuli vireille 24.2.2021 kuulutuksella ja samalla julkaistiin Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).
Aikataulu poikkeaa OAS:ssa mainitusta.