Asemakaavat

Pappilan asemakaava

Kaava-alue sijaitsee Pälkäneellä Lahdentien itäpuolella Pälkäneveden rannalla. Tavoitteena on osoittaa alueelle 13 uutta asuinrakennuspaikkaa ja olemassa olevat rakennuspaikat, venevalkama, Kostianvirran taistelupaikan muinaisjäännösalue ja maisemallisesti arvokasta peltoaluetta Epaala-Kuulialan osayleiskaavan mukaisesti.

Pappilan asemakaavaehdotus on uudelleen nähtävillä 29.1.-27.2.2020

Kuulutus
Kaavakartta
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet

Osallisilla on oikeus jättää muistutus nähtävillä olevasta aineistosta. Kirjalliset muistutukset tulee toimittaa kunnanhallitukselle kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana, os. Pälkäneen kunnanhallitus, Keskustie 1, 36600 Pälkäne tai sähköpostitse palkane@palkane.fi.

Aikaisemmat suunnitteluvaiheet:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 16.4.-16.5.2014:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaluonnos nähtävänä 3.-31.12.2014:
- Kuulutus
- Kaavakarttaluonnos
- Kaavaselostus
- Kaavaselostuksen liitteet      
- Selvitykset: linnustoselvitys 2011, luontoselvitys 2010, luontoselvitys 2009, argeologinen selvitys, kulttuuriympäristön arvokartta, meluselvitys, maisemaselvitys, maisemahistorian tutkimus ja rakennusinventointi, muinaisjäännösinventointi, rakennettu kulttuuriympäristörajaus ja vesi-ja viemäriverkon toiminta-alue  

Kaavaehdotus nähtävänä 28.9.-27.10.2016:
- Kuulutus
- Kaavakartta
- Kaavaselostus liitteineen

Ulkopuolisena kaavasuunnittelijana toimii arkkitehti Helena Väisänen, p. 040 557 6086, etunimi.sukunimi@arkkitehtihv.fi.

 

Pälkäneveden yritysalueen asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Lahdentien ja Pälkänevedentien risteyksen välittömässä läheisyydessä Pälkänevedentien eteläpuolella. Suunnittelun tavoitteena on luoda alueelle liiketoiminnan, teollisuuden, erilaisten palveluiden ja polttoaineen jakelun mahdollistava keskittymä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 2.8.-1.9.2017:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Lastenlinnan metsän asemakaava

Kaava-alue sijaitsee valtatie 12 länsipuolella Lastenlinnan kaupunginosan eteläpuolella. Tavoitteena on laajentaa Lastenlinnan kaupunginosaa etelään päin ja muodostaa alueelle viihtyisä pientaloalue sekä mahdollistaa vanhuspalvelujen yksikön rakentaminen suunnittelualueen pohjoisosan asuinpientalotontille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 15.6.-15.7.2016:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Tervapirtin asemakaava

Kaava-alue sijaitsee Pälkäneellä Lahdentien länsipuolella Aapiskukon huoltoaseman ja palvelukeskuksen alueella. Tavoitteena on luoda asemakaavalla edellytykset polttoaineen jakelupisteen lainmukaiseen rakentamiseen. Suunnittelussa huomioidaan Aapiskukon matkailuun ja palvelurakenteeseen liittyvät kehittämistavoitteet.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 3.11.-2.12.2016:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Vohlisaaren asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Luopioisissa Haltiajärven niemellä kirkonkylän pohjoisosassa. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa pysyvän asumisen sijoittuminen Vohlisaareen muuttamalla nykyinen loma-asuntojen korttelialue asuinpientalojen korttelialueeksi ja lisäämällä kaksi tonttia Vohlisaarentien itäpuolelle. Asemakaava säilyttää saaren kärjessä oleva rantatontin, jossa sijaitsee kunnan rantasauna.

Valmisteluaineisto nähtävänä 3.2.-10.3.2011:
- Kuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Kaavakarttaluonnos
- Kaavaselostus

Kaavaehdotus on nähtävänä 24.10.-23.11.2018:
- Kuulutus
- Kaavakartta
- Kaavaselostus
- Kaavaselostuksen liitteet

Ulkopuolisena kaavasuunnittelijana toimii arkkitehti Helena Väisänen, p. 040 557 6086, etunimi.sukunimi@arkkitehtihv.fi.