Ranta-asemakaavat

Hausalon Myttäälän ranta-asemakaavan muutos

Kaava-alue sijoittuu Hausalon saaren pohjoisosaan Isolahden alueelle. Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on nostaa muutoksen kohteena olevien tonttien rakennusoikeutta ja muuttaa samalla kaavaa niin, että se vastaisi nykyistä paremmin Pälkäneen kunnan rakennusjärjestyksessä kaavoittamattomalle ranta-alueelle annettuja määräyksiä.  Tavoitteena on myös järjestellä tonttien keskinäisiä rajoja vastaamaan paremmin maanomistajien tavoitteita.

Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävilläolo 10.11.-17.12.2021

Vireilletulokuulutus
Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Laajansaarten ranta-asemakaava

Kaava-alue sijaitsee Kukkian järvialueella sijaitsevan Evinsalon länsirannalla Luopioisissa. Ranta-asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden loma-asunnon rakentaminen saareen huomioiden kuitenkin olemassa olevan lomarakennuksen kulttuurihistorialliset arvot.

Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävilläolo 27.10.-3.12.2021.
Kaavan valmisteluaineiston nähtävilläoloaikaa jatketaan 7.12.2021-13.1.2022 koska osa kaavaselostuksen liitteistä on puuttunut aiemmin nähtävillä olleesta aineistosta.

Vireilletulokuulutus 
Kaavakartta
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Luontoselvitys, Rakennusinventointi

 

Parinsalon ranta-asemakaava

Kaava-alue sijaitsee Parinsalossa Pälkäneveden luoteisosassa ja kaava-alueen pinta-ala on noin 15,4 ha. Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on tarkistaa voimassa olevan ranta-asemakaavan rakennusoikeutta ja kaavamääräyksiä lainsäädännön ja Pälkäneen kunnan rakennusjärjestyksen mukaisiksi.

Kaavan hyväksymiskäsittely

Kunnanvaltuusto päätti 17.12.2020 § 62 hyväksyä kaavan.  Kaavan hyäksymistä koskevasta päätöksestä on valitettu. Kaava ei ole voimassa.

Parinsalon hyväksytty, mutta ei voimassa oleva ranta-asemakaava.
Parinsalon hyväksytty, mutta ei voimassa oleva ranta-asemakaavaselostus ja selostuksen liitteet.

Kaavaehdotus on nähtävillä 19.8.–17.9.2020

Osallisilla on oikeus jättää muistutus nähtävillä olevasta aineistosta. Kirjalliset muistutukset tulee toimittaa kunnanhallitukselle kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana osoitteella Pälkäneen kunnanhallitus, Keskustie 1, 36600 Pälkäne tai sähköpostitse palkane@palkane.fi.

Kaavakartta
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet
Kuulutus

Kaavaluonnos oli nähtävillä 25.3.–23.4.2020 

Kaavakartta
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet
Kuulutus

Osallisilla on oikeus jättää mielipide nähtävillä olevasta aineistosta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa kunnanhallitukselle kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana, os. Pälkäneen kunnanhallitus, Keskustie 1, 36600 Pälkäne tai sähköpostitse palkane@palkane.fi.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 4.12.2019-10.1.2020.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kuulutus vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta

 

Kukkiasaaren ranta-asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Pälkäneen kunnan itäosassa, Kukkian vesistön alueella. Suunnittelualueeseen kuuluu Kukkiasaari, Päiväsaari, Kaakkoluoto sekä muita pienempiä saaria/luotoja.

- Vireilletulokuulutus 23.8.2012.
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 23.8.-21.9.2012.

Kaavaluonnos nähtävänä 23.3.-22.4.2016:
- Kuulutus
- Kaavakartta
- Kaavaselostus
- Kaavaselostus liitteet

 

Pinteleen ranta-asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Harhalan kylän eteläosassa, Pinteleen vesistön länsirannalla.

Kaavaluonnos nähtävänä 26.11.-28.12.2012
- Vireilletulokuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Kaavakarttaluonnos