Ranta-asemakaavat

Pihtisalmen ranta-asemakaavan muutos

Kaava-alue sijaitsee Kukkiajärven vesistöön kuuluvan Läyliän itärannalla noin 5 km:n etäisyydellä Luopioisten keskustaajamasta. Kaavan muutosalue muodostuu tilan Läyliänranta 635-444-1-13 jo rakentuneesta loma-asuntotontista sekä pienestä saaresta.
Kaavamuutoksen tavoitteena on nostaa tilan loma-asuntotontin rakennusoikeus vanhan kaavan mukaisesta 100 k-m2 :stä Pälkäneen kunnan nykyisen rakennusjärjestyksen ja rantasuunnittelukäytännön mukaiselle enimmäistasolle 170 k-m2 :iin, joka vastaa nykyistä kaavaa paremmin tilan toteutunutta rakentamistilannetta.

Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävilläolo 3.6.-10.7.2022

Kuulutus
Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Laajansaarten ranta-asemakaava

Kaava-alue sijaitsee Kukkian järvialueella sijaitsevan Evinsalon länsirannalla Luopioisissa. Ranta-asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden loma-asunnon rakentaminen saareen huomioiden kuitenkin olemassa olevan lomarakennuksen kulttuurihistorialliset arvot.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 13.4.–17.5.2022

Kuulutus
Kaavaehdotus
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet

Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävilläolo 27.10.-3.12.2021.
Kaavan valmisteluaineiston nähtävilläoloaikaa jatkettiin 7.12.2021-13.1.2022 koska osa kaavaselostuksen liitteistä oli puuttunut aiemmin nähtävillä olleesta aineistosta.

Vireilletulokuulutus 
Kaavakartta
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Luontoselvitys, Rakennusinventointi

 

Parinsalon ranta-asemakaava

Kaava-alue sijaitsee Parinsalossa Pälkäneveden luoteisosassa ja kaava-alueen pinta-ala on noin 15,4 ha. Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on tarkistaa voimassa olevan kaavan rakennusoikeutta ja kaavamääräyksiä lainsäädännön ja Pälkäneen kunnan rakennusjärjestyksen mukaisiksi.

Kaavan hyväksymiskäsittely

Kunnanvaltuusto päätti 17.12.2020 § 62 hyväksyä kaavan.  Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on valitettu. Kaava ei ole voimassa.

Parinsalon hyväksytty, mutta ei voimassa oleva ranta-asemakaava.
Parinsalon hyväksytty, mutta ei voimassa oleva ranta-asemakaavaselostus ja selostuksen liitteet.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 19.8.–17.9.2020

Osallisilla on oikeus jättää muistutus nähtävillä olevasta aineistosta. Kirjalliset muistutukset tulee toimittaa kunnanhallitukselle kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana osoitteella Pälkäneen kunnanhallitus, Keskustie 1, 36600 Pälkäne tai sähköpostitse palkane@palkane.fi.

Kaavakartta
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet
Kuulutus

Kaavaluonnos oli nähtävillä 25.3.–23.4.2020 

Kaavakartta
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet
Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 4.12.2019-10.1.2020.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kuulutus vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta

 

Kukkiasaaren ranta-asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Pälkäneen kunnan itäosassa, Kukkian vesistön alueella. Suunnittelualueeseen kuuluu Kukkiasaari, Päiväsaari, Kaakkoluoto sekä muita pienempiä saaria/luotoja.

- Vireilletulokuulutus 23.8.2012.
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 23.8.-21.9.2012.

Kaavaluonnos nähtävänä 23.3.-22.4.2016:
- Kuulutus
- Kaavakartta
- Kaavaselostus
- Kaavaselostus liitteet

 

Pinteleen ranta-asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Harhalan kylän eteläosassa, Pinteleen vesistön länsirannalla.

Kaavaluonnos nähtävänä 26.11.-28.12.2012
- Vireilletulokuulutus
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Kaavakarttaluonnos