Kaavoitus

Maisemaa veden äärellä

Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu

Pälkäneen kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan maapolitiikkaa ohjaavana asiakirjana kunnan maapoliittisen ohjelman. Ohjelma sisältää kunnan maankäytön kehittämisen kannalta keskeisimmät linjaukset. Pälkäneen kaavoitustilanteen esittelee tarkemmin kaavoituskatsaus 2017 - 2018.

Maakuntakaava

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa. Se sisältää kartalla esitettävän kuvauksen alueiden käytöstä ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen periaatteista. Maakuntakaavassa ratkaistaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät alueiden käyttöön liittyvät kysymykset.

Maakuntakaava ohjaa kuntien yleis- ja asemakaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua.

Maakuntakaavan laatimisesta vastaa aina maakunnan liitto ja sen hyväksyy maakuntavaltuusto.

Lisätiedot maakuntakaavasta Pirkanmaan maakuntakaava 2040 -sivuilta. 

Yleiskaava

Yleiskaava on monipuolinen kaavoituksen väline. Yleiskaavoja on eri luonteisia: strateginen, yleispiirteinen ja yksityiskohtainen yleiskaava. Yksityiskohtaisella yleiskaavalla voidaan halutessa ottaa kantaa rakennusoikeuksiin, jolloin se toimii rakennusluvan perusteena. Nykyiset yleiskaavat laaditaan pääasiassa oikeusvaikutteisina, jolloin ne ohjaavat kunnan päätöksentekoa.

Osayleiskaavaksi kutsutaan yleiskaavaa, joka ei koske koko kuntaa, vaan on laadittu jollekin kunnan osa-alueelle. Erikoisteemoja käsittelevästä yleiskaavasta käytetään tapauskohtaisesti erilaisia nimityksiä, esimerkiksi viheryleiskaava. Yleiskaavan laatimisesta vastaa kunta. Kunnan sisäisen yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Useamman eri kunnan yhteisen yleiskaavan puolestaan hyväksyy kuntien yhteinen toimielin ja vahvistaa ympäristöministeriö.

Asemakaava

Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavoituksen työkaluista. Siinä voidaan ottaa kantaa rakentamisen määrään, sijaintiin ja laatuun. Asemakaavan käsite korvasi vuonna 2000 voimaan astuneessa maankäyttö- ja rakennuslaissa entisen rakennuskaavan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto.

Kunnan velvollisuus on ylläpitää ajantasaista asemakaavojen yhdistelmää, eli ajantasa-asemakaavaa. Pälkäneellä asemakaava-alueet ovat kuntakeskuksessa eli Onkkaalassa sekä Aitoossa ja Luopioisissa.

Ranta-asemakaava

Rantojen loma-asutusta koskevaan kaavoitukseen on maankäyttö-ja rakennuslaissa asetettu erityisiä sisältövaatimuksia. Ne kohdistuvat ennen kaikkea ympäristön ja maiseman arvojen huomioimiseen. Pälkäneellä on tekeillä useita maanomistajan teettämiä ranta-asemakaavoja tai ranta-asemakaavan muutoksia. Uutta ranta-asemakaavaa käynnistettäessä tulee maanomistajan olla yhteydessä kuntaan.

Ranta-asemakaavaa laadittaessa noudatetaan Pälkäneen kunnan ranta-asemakaavan laatimisen periaatteita.

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksellä ohjataan rakentamista ja maankäyttöä etupäässä kaava-alueiden ulkopuolella.

 

Yhteystiedot


etunimi.sukunimi@palkane.fi