Kaavoitus

Tällä sivulla kerrotaan kaavoituksen menettelyistä yleisesti ja Pälkäneen kunnassa. Sivun vasemmasta laidasta pääset katsomaan vireillä, eli työn alla olevia kaavoja sekä jo hyväksyttyjä kaavoja. 

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus on tiivistelmä kunnan viimeaikojen ja lähitulevaisuuden kaavahankkeista, jossa samalla esitellään kaavoituksen kulkua ja kuntalaisen vaikutusmahdollisuuksia.

LUE KAAVOITUSKATSAUS 2022-2023 TÄÄLTÄ!

Katsaus on käsitelty Pälkäneen kunnanhallituksen kokouksessa 29.11.2022 § 206.

Kaavatasot ja maankäytön suunnittelu

Maakuntakaava on koko maakunnan yhteinen, yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Kaavassa ratkaistaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät alueiden käytön kysymykset. Pirkanmaan maakuntakaavasta vastaa Pirkanmaan liitto.

Pirkanmaalla on voimassa vuonna 2017 hyväksytty Pirkanmaan maakuntakaava 2040.

Voimassa olevaa maakuntakaavaa päivitetään parhaillaan elonkirjon ja energian teemojen osalta. Näillä teemoilla tuetaan pirkanmaalaisen luonnon monimuotoisuutta ja elonkirjoa sekä vahvistetaan edellytyksiä kestävälle energiantuotannolle maakunnan alueella. Lisätietoa vaihemaakuntakaavasta ja siihen osallistumisesta löydät osoitteesta kaava.pirkanmaa.fi

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaavoja voidaan laatia myös strategisina tai mitoittavina. Yksityiskohtaisella mitoittavalla yleiskaavalla voidaan ohjata rakentamista suoraan, jolloin se toimii rakennusluvan perusteena.

Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri käyttötarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä yksityiskohtaisesti paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.

Pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle laadittavaa asemakaavaa kutsutaan ranta-asemakaavaksi. Sen laadituttamisesta voi huolehtia myös maanomistaja, jolloin kunta edelleen vastaa kaavan käsittelystä ja hyväksymisestä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Jos kaavaa ei ole, rakentamiseen tarvitaan poikkeamispäätös.

Kaavoituksen tavoitteena on suunnitella rantarakentaminen siten, että siinä otetaan huomioon myös luonnon- ja maisemansuojelu, rantojen virkistyskäyttö sekä maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Pälkäneellä on tekeillä useita maanomistajan teettämiä ranta-asemakaavoja tai ranta-asemakaavan muutoksia. Uutta ranta-asemakaavaa käynnistettäessä tulee maanomistajan olla yhteydessä kuntaan.
Ranta-asemakaavaa laadittaessa noudatetaan Pälkäneen kunnan ranta-asemakaavan laatimisen periaatteita.

 

Rakennusjärjestys ja kaavoituksen hinnat

Kaavojen lisäksi myös rakennusjärjestyksellä ohjataan rakentamista. Kunnanhallitus on päättänyt kaavoituksen hinnoista 1.6.2020.

Kiinteistön haltija voi hakea kaavoitusta tai kaavamuutosta hallinnomilleen maa-alueille kaavahakemuksella. Ennen hakemuksen täyttämista kannattaa olla yhteydessä kunnan maankäytön suunnittelijaan.Lisätiedot kaavoituksesta:

Aarni-Pekka Jakonen
maankäytön suunnittelija
040 737 5390
etunimi.sukunimi@palkane.fi