Kaavoitus

Maisemaa veden äärellä

Maankäytön suunnittelujärjestelmä

Maankäytön suunnittelujärjestelmän lähtökohtana on kaavahierargian mukaisesti tarkentuva suunnittelu, jossa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä yleispiirteiset kaavat, eli maakuntakaava ja yleiskaava, ohjaavat yksityiskohtaisten asemakaavojen suunnittelua. 

Maakuntakaavassa ratkaistaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät alueiden käyttöön liittyvät kysymykset. Maakuntakaavan laatimisesta vastaa aina maakunnan liitto ja sen hyväksyy maakuntavaltuusto. Maakuntakaava ohjaa kuntien yleis- ja asemakaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua. Lisätiedot maakuntakaavasta Pirkanmaan maakuntakaava 2040 -sivuilta. 

Yleiskaavat ja asemakaavat laaditaan ja hyväksytään kunnassa

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaavoja voidaa laatia myös strategisina tai mitoittavina Yksityiskohtaisella mitoittavalla yleiskaavalla voidaan ohjata rakentamista suoraan, jolloin se toimii rakennusluvan perusteena.

Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri käyttötarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä yksityiskohtaisesti paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.

Ranta-asemakaava

Pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle laadittavaa asemakaavaa kutsutaan ranta-asemakaavaksi. Sen laadituttamisesta voi huolehtia myös maanomistaja, vaikka ranta-asemakaavan käsittely ja hyväksyminen kuuluu kunnalle. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Jos kaavaa ei ole, rakentamiseen tarvitaan poikkeamispäätös.

Kaavoituksen tavoitteena on suunnitella rantarakentaminen siten, että siinä otetaan huomioon myös luonnon- ja maisemansuojelu, rantojen virkistyskäyttö sekä maanomistajien tasapuolinen kohtelu.  Pälkäneellä on tekeillä useita maanomistajan teettämiä ranta-asemakaavoja tai ranta-asemakaavan muutoksia. Uutta ranta-asemakaavaa käynnistettäessä tulee maanomistajan olla yhteydessä kuntaan.

Ranta-asemakaavaa laadittaessa noudatetaan Pälkäneen kunnan ranta-asemakaavan laatimisen periaatteita.

Rakennusjärjestys ja kaavoituksen hinnat

Kaavojen lisäksi myös rakennusjärjestyksellä ohjataan rakentamista. Kunnanhallitus on päättänyt kaavoituksen hinnoista 1.6.2020.

Kiinteistön haltija voi hakea kaavoitusta tai kaavamuutosta hallinnomilleen maa-alueille kaavahakemuksella. Ennen hakemuksen täyttämista kannattaa olla yhteydessä kunnan maankäytön suunnittelijaan.

Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 § mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Kaavoituskatsauksessa on tarkoitus selostaa lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavoituskatsaus 2021 on käsitelty Pälkäneen kunnanhallituksen kokouksessa 24.8.2021 § 203.

Lisätiedot kaavoituksesta:

Aarni-Pekka Jakonen
maankäytön suunnittelija
040 737 5390
etunimi.sukunimi@palkane.fi