Kaavoitus

Maisemaa veden äärellä

Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu

Karttajärjetelmässämme ei toimi palvelinvian ja palvelinvaihdon seurauksena. Emme pysty tarjoamaan ajantasaista tietoa kaavoista. Ongelmaan rakennetaan ratkaisua ja loppu keväänä 2021 saamme uuden karttakärjestelmän käyttöön.

Maankäytön suunnittelujärjestelmä

Maankäytön suunnittelujärjestelmän lähtökohtana on kaavahierargian mukaisesti tarkentuva suunnittelu, jossa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä yleispiirteiset kaavat, eli maakuntakaava ja yleiskaava, ohjaavat yksityiskohtaisten asemakaavojen suunnittelua. 

Maakuntakaavassa ratkaistaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät alueiden käyttöön liittyvät kysymykset. Maakuntakaavan laatimisesta vastaa aina maakunnan liitto ja sen hyväksyy maakuntavaltuusto. Maakuntakaava ohjaa kuntien yleis- ja asemakaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua. Lisätiedot maakuntakaavasta Pirkanmaan maakuntakaava 2040 -sivuilta. 

Yleiskaavat ja asemakaavat laaditaan ja hyväksytään kunnassa

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaavoja voidaa laatia myös strategisina tai mitoittavina Yksityiskohtaisella mitoittavalla yleiskaavalla voidaan ohjata rakentamista suoraan, jolloin se toimii rakennusluvan perusteena.

Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri käyttötarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä yksityiskohtaisesti paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.

Ranta-asemakaava

Pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle laadittavaa asemakaavaa kutsutaan ranta-asemakaavaksi. Sen laadituttamisesta voi huolehtia myös maanomistaja, vaikka ranta-asemakaavan käsittely ja hyväksyminen kuuluu kunnalle. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Jos kaavaa ei ole, rakentamiseen tarvitaan poikkeamispäätös.

Kaavoituksen tavoitteena on suunnitella rantarakentaminen siten, että siinä otetaan huomioon myös luonnon- ja maisemansuojelu, rantojen virkistyskäyttö sekä maanomistajien tasapuolinen kohtelu.  Pälkäneellä on tekeillä useita maanomistajan teettämiä ranta-asemakaavoja tai ranta-asemakaavan muutoksia. Uutta ranta-asemakaavaa käynnistettäessä tulee maanomistajan olla yhteydessä kuntaan.

Ranta-asemakaavaa laadittaessa noudatetaan Pälkäneen kunnan ranta-asemakaavan laatimisen periaatteita.

Rakennusjärjestys ja Kaavoituksen hinnat

Kaavojen lisäksi myös rakennusjärjestyksellä ohjataan rakentamista. Kunnanhallitus on päättänyt kaavoituksen hinnoista 1.6.2020.

Kaavoitusprosessi

Kaavan vireilletulo

Kaavan vireilletulosta päättää Pälkäneen kunnanhallitus. Siitä ilmoitetaan osallisille sekä tiedotetaan kuulutuksella Sydän-Hämeen lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Jokaisesta kaavasta laaditaan alkuvaiheessa osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on nähtävillä kunannvirastolla ja kunnan internetsivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan kaavoituksen kohde, suunnitelman lähtökohdat ja tavoitteet sekä sen merkittävimmät vaikutukset, jotka aiotaan arvioida ja selvittää työn kuluessa. Siinä kerrotaan myös valmistelun ja päätöksenteon eteneminen, osallistumismahdollisuudet ja tiedottamisen menettelytavat.

Kaavan valmisteluvaihe

Kaava valmisteluvaiheessa laaditaan  kaavaluonnos, jossa kuvataan alustavasti suunnittelualueen käyttöä.  Kunnanhallituksen hyväksymä kaavaluonnos asetetaan nähtäville kunnanvirastolle sekä kunnan internetsivuille. Kiinnostuneilla on mahdollisuus esittää luonnoksesta mielipiteensä, tarvittavat ennakkolausunnot pyydetään.

Kaavaehdotus

Kaavaluonnoksen pohjalta laaditaan kaavaehdotus, jossa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon luonnoksesta saadut mielipiteet. Ehdotus sisältää kaavakartan merkintöineen ja määräyksineen sekä kaavaselostuksen. Kunnanhallitus hyväksyy ja asettaa julkisesti nähtäville kaavaehdotuksen. Nähtävillä olon aikana pyydetään tarvittavat lausunnot ja osallisilla on mahdollisuus jättää tarvittaessa muistutus.

Hyväksyntä

Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn. Mahdolliset muistutukset käsitellään ennen kaavan hyväksymistä. Pälkäneen kunnanvaltuusto hyväksyy kaavat. Hyväksymispäätös tulee lainvoimaiseksi, kun valitusaika päättyy. Kaava kuulutetaan voimaantulevaksi sen jälkeen kun se on saanut lainvoiman. Kaavan tultua voimaan kaavan tarkoitusta voidaan toteuttaa.

Yhteystiedot

kaavoitusinsinööri Elina Joutsen 040 737 5390
etunimi.sukunimi@palkane.fi