Rakentaminen

Pälkäneen kunta haluaa tarjota ihmisläheisen, turvallisen ja viihtyisän paikan asua ja rakentaa. Pälkäneen kunta kannustaa asukkaita ja rakentajia rakentamaan ja kehittämään ympäristöään yhtä luontevasti ja ympäristöä kunnioittavasti kuin alueella on jo vuosisatojen ajan tehty.

Omakotitaloja Pälkäneellä

Rakennusvalvonta tiedottaa

Vantaalla 02.03.2023 kuolemaan johtaneen parvekeonnettomuuden johdosta, missä henkilö putosi parvekkeelta parvekekaiteen lasiosan rikkouduttua, ovat Ympäristöministeriö ja Kuntaliitto lähettäneet kuntien rakennusvalvontaviranomaisille 29.3.2023 päivätyn kirjeen, jossa esitetään mm. seuraavaa:

”Ympäristöministeriö suosittelee kuntien rakennusvalvontaviranomaisille, että ne ohjaavat rakennushankkeisiin ryhtyviä kiinnittämään huomiota kaiderakenteita koskevien vaatimusten täyttymiseen käynnissä olevissa luvanvaraisissa rakennushankkeissa. Rakennushankkeeseen ryhtyneiden on syytä varmistaa lasirakenteisten kaiteiden vaatimustenmukaisuus.”

Kirjeen johdosta kehotamme rakennushankkeeseen ryhtynyttä, yhdessä vastaavan rakennesuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan kanssa, varmistamaan lasirakenteisten parvekekaiteiden vaatimuksenmukaisuuden.

Olemassa olevat rakennukset

Poliisin ja Tukesin tiedotteen mukaan Tukes käynnistää valvontahankkeen, jolla pyritään selvittämään vastaavien suunnitteluratkaisujen yleisyyttä. Tutkimusten ollessa kesken, on ymmärrettävää, jos ihmisillä nousee huolta ja kysymyksiä parvekkeiden käyttöturvallisuudesta. Rakennusten omistajat, esimerkiksi taloyhtiöt, voivat tarvittaessa hankkia asiantuntijan selvittämään asiaa. Rakennusvalvontaviranomainen voi antaa asiassa yleistä neuvontaa.

Kaiderakenteita koskevat vaatimukset

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, jäljempänä MRL) 117 d §:n mukaisesti, rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla siten, että rakennuksen käyttö ja huolto on turvallista. Rakennuksesta eikä sen ulkotiloista ja kulkuväylistä saa aiheutua sellaista tapaturman, onnettomuuden tai vahingon uhkaa, jota ei voida pitää hyväksyttävänä. MRL 117 d §:n nojalla annetussa ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen käyttöturvallisuudesta (1007/2017) säädetään kaiteita koskevista yleisistä vaatimuksista, kaiteen korkeuksista ja kaiteen suojaavasta osasta. Kaiteen on oltava turvallinen ja sen on kestettävä siihen kohdistuvat kuormat.

MRL 117 a §:n mukaisesti, rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan siten, että sen rakenteet ovat lujia ja vakaita, soveltuvat rakennuspaikan olosuhteisiin ja kestävät rakennuksen suunnitellun käyttöiän. Kantavien rakenteiden suunnittelun ja mitoituksen on perustuttava rakenteiden mekaniikan sääntöihin ja yleisesti hyväksyttyihin suunnitteluperusteisiin taikka luotettaviin koetuloksiin tai muihin käytettävissä oleviin tietoihin. Rakennuksen rakentamisessa on käytettävä rakenteiden lujuuden ja vakauden kannalta soveltuvia rakennustuotteita.

MRL 117 a §:n nojalla on annettu ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista (477/2014). Asetusta sovelletaan myös käyttöturvallisuuden kannalta merkittävien rakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen, kun niiden mahdollisesta vauriosta voi aiheutua vaaraa henkilöturvallisuudelle. Tällaisia rakenteita voivat olla esimerkiksi kaiteet. Asetuksen mukaisesti, rakennuksen kantavia ja jäykistäviä rakenteita koskevat olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät, kun rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan eurokoodien sekä niitä koskevien ympäristöministeriön asetuksina annettujen kansallisten valintojen mukaan. Suunnittelijan on lisäksi otettava huomioon rakennuspaikasta johtuvat olosuhteet.

Jos sovelletaan muuta suunnittelu- ja toteutusjärjestelmää, tulee rakennushankkeeseen ryhtyvän osoittaa rakennusvalvontaviranomaiselle sen niin edellyttäessä, että suunnittelu ja toteutus täyttävät olennaiset tekniset vaatimukset rakenteiden lujuudesta ja vakaudesta, käyttökelpoisuudesta ja käyttöiästä.

Kantavia rakenteita koskevassa asetuksessa säädetään myös vaatimukset rakenteiden suunnittelusta, suunnitelmista ja niiden tarkastamisesta sekä rakennustuotteista. Eurokoodeihin liittyvissä kansallisten valintojen asetuksissa säädetään kantavien rakenteiden suunnittelussa käytettävistä rakenteisiin kohdistuvista kuormista (4/16 Ympäristöministeriön asetus rakenteiden tilavuuspainoa, omaa painoa ja rakennusten hyötykuormia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1991-1-1 ja 7/16 Ympäristöministeriön asetus tuulikuormia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1991-1-4).

Rakennushankkeeseen ryhtyvä, suunnittelijat ja työnjohtajat vastaavat rakentamiselle säädettyjen vaatimusten täyttymisestä siten kuin siitä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä.

Poliisin ja TUKES:n tiedote:

Vantaalla kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta aloitettu esitutkinta