Tietosuoja

Tietosuoja-asetus tarkentaa henkilötietojen käsittelyä 25.5.2018 alkaen

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kunnan toiminnassa. Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa.

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa

  • henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen
  • kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
  • avoimen informoinnin lisääminen.

Kunnalla on myös kokonaisvastuu yhteistyötahojensa henkilötietojen käsittelystä.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saa tietosuojaselosteista:

Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa.  Rekisteröidyllä on oikeus myös vaatia häntä koskevien henkilörekisterissä olevan virheellisten tietojen oikaisemista, poistamista tai täydentämistä. Vaatimus tulee esittää kirjallisesti siten, että siitä käy selville mitä tietoa vaatimus koskee. Vaadittaessa tiedon oikaisemista tai täydentämistä tulee esittää sanatarkasti korvaava tai täydennettävä teksti.

Näitä koskevat pyynnöt ja vaatimukset tulee esittää Pälkäneen kunnalle joko Suomi.fi  Viestit-palvelun kautta tai omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona, jolloin henkilöllisyys on todistettava.

Alla henkilötietojen korjaamisvaatimus- ja -tarkastuspyyntö-lomakkeet:

Lomakkeita voi tilata myös suoraan Pälkäneen kunnan kirjaamosta puh. 03 57911.

Pälkäneen kunnanhallitus on nimennyt Pälkäneen kunnan tietosuojavastaavaksi hallintojohtaja Anitta Hietaniemen. Heidät tavoittaa sähköpostilla tietosuojavastaava[at]palkane.fi

Lisätietoja tietosuojasta saa Tietosuojavaltuutetun sivuilta.