Asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksessa perittävien asiakasmaksujen euromäärät tarkistetaan pääsääntöisesti joka toinen vuosi opetustoimen hintaindeksillä ja tulorajojen euromäärät yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti. Hallituksen esitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksista on hyväksytty joulukuussa 2020. Asiakasmaksulain 1052/2020 muutokset tulevat voimaan 1.8.2021.

Enimmäismaksu perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta on 288 euroa/kk. Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä maksu on 27 euroa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki

Asiakasmaksulaskuri alkaen 1.8.2021


Tulorajat ja maksuprosentti alkaen 1.8.2021

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alkaen 1.8.2021

Perheen koko
henkilöä

Tuloraja
euroa/kk

Maksuprosentti tulorajan
ylittävistä tuloista

Maksu korkein 288€ bruttotulot/kk

Maksu alin mahd. 27€ bruttotulot/kk

2

2798

10,7

 5485

3050

3

3610

10,7

6297

3862

4

4099

10,7

6786

4351

5

4588

10,7

7275

4840

6

5075

10,7

7762

5327

Yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 1.8.2021 lähtien 189 euroa

 

Tulorajat ja maksuprosentti alkaen 1.8.2022

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alkaen 1.8.2022

Perheen koko
henkilöä

Tuloraja
euroa/kk

Maksuprosentti tulorajan
ylittävistä tuloista

Maksu korkein 295€ bruttotulot/kk

Maksu alin mahd. 28€ bruttotulot/kk

2

2913

10,7

 5670

3175

3

3758

10,7

6515

4020

4

4267

10,7

7024

4529

5

4777

10,7

7534

5039

6

5284

10,7

8041

5546

Yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 1.8.2022 lähtien 197 euroa

Maksuperusteet

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin. Varhaiskasvatusmaksu määräytyy perheen koon, palveluntarpeen sekä bruttotulojen mukaan. Myös maksettu tai saatu elatusapu tai -tuki otetaan huomioon.

Uusien asiakkaiden tulee aina toimittaa perheen tulotositteet maksun määräämiseksi tai antaa suostumus korkeimpaan asiakasmaksuun kahden viikon kuluessa hoidon aloittamisesta. Mikäli tulotietoja ei toimiteta asiakasmaksuihin määräaikaan mennessä, voidaan periä korkein asiakasmaksu (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista § 5).

Asiakasmaksua määrättäessä perheen tuloina otetaan huomioon kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot sekä laskennallinen metsätulo. Lomaraha (5%) lisätään bruttopalkkaan. Perheeksi katsotaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Mikäli perhe suostuu korkeimpaan asiakasmaksuun, ei tulotietoja tarvitse toimittaa. Suostumuksen voi antaa sähköisellä varhaiskasvatuksen hakulomakkeella jo silloin kun on lapselle hakemassa hoitopaikkaa. Suostumus on voimassa toistaiseksi.

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa viivytyksettä perheen tuloissa tai perhekoossa tapahtuneista muutoksista asiakasmaksujen laskuttajalle

Tulojen muutos tulee voimaan sen kalenterikuukauden alusta, kun tieto muutoksesta on saapunut varhaiskasvatuksen laskutukseen. Mikäli tulotiedot muuttuvat kesken kalenterikuukauden, ne tulevat voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksua voidaan korottaa enintään vuosi taaksepäin.

Asiakasmaksu muutetaan asiakkaan haitaksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 12 § mukaisesti enintään vuoden ajalta takautuvasti silloin, kun asiakas ei ole ilmoittanut kunnalle kirjallisesti maksuun korottavasti vaikuttavista muutoksista olosuhteissaan kuukauden kuluessa muutoksen alkamisesta.

Varhaiskasvatus laskutetaan jälkikäteen. Eräpäivä on laskutuskuukautta seuraavan kuukauden lopussa, esimerkiksi lokakuun varhaiskasvatusmaksu erääntyy marraskuun lopussa.

Muutokset tuntirajoissa haetaan lomakkeella ja ne tulevat voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta.

 

Sovittavissa olevat maksuluokat/varhaiskasvatusajat

Kokonaishoitoaika/kk.
Maksuluokat: päiväkotihoito- ja ryhmäperhepäivähoito

Asiakasmaksun suuruus kokoaikaisen kuukausimaksusta

Esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus/kk. Maksuluokat

Esiopetuksen täydentävän varhaiskasvatuksen maksuosuus kokoaikaisen kuukausimaksusta

enintään 85 h 50 % enintään 85 h 50 %
86 - 120 h 70 % 86 - 120 h 70 %
121 - 140 h 80 % 121 - 140 h 80 %
141 - 155 h 85 %    
156 - 170 h 90 %    
171 h - 100 %    

 

Sovittavissa olevat varhaiskasvatusajat perhepäivähoidossa

Kokonaishoitoaika/kk perhepäivähoidossa. Maksuluokat

Asiakasmaksun suuruus kokoaikaisen kuukausimaksusta

121 -140 h 80 %
141 - 155 h 85 %
156 - 170 h 90 %
171 h - 100 %

                                                                                
Hoitaikaperusteisen maksujärjestelmän ohjeistus