Asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksessa perittävien asiakasmaksujen euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi opetustoimen hintaindeksillä ja tulorajojen euromäärät yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti. Indeksimuutos tulee voimaan 1.8.2020 alkaen.

Pälkäneen kunnan sivistyslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 14.01.2020  Pälkäneen kunnan tiedotteen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.8.2020 alkaen. Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2020 alkaen enintään 288 euroa. Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on 1.8.2020 lähtien enintään 144 euroa. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki

Asiakasmaksulaskuri (alkaen 1.8.2020)

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alkaen 1.8.2020

Tulorajat ja maksuprosentti alkaen 1.8.2020

Perheen koko
henkilöä

Tuloraja
euroa/kk

Maksuprosentti tulorajan
ylittävistä tuloista

Maksu korkein 288€ bruttotulot/kk

Maksu alin mahd. 27€ bruttotulot/kk

2

2136

10,7

 4823

2388

3

2756

10,7

5443

3008

4

3129

10,7

5816

3381

5

3502

10,7

6189

3754

6

3874

10,7

6561

4126

Yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 1.8.2020 lähtien 144 euroa

Maksuperusteet

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin. Varhaiskasvatusmaksu määräytyy perheen koon, palveluntarpeen sekä bruttotulojen mukaan. Myös maksettu tai saatu elatusapu tai -tuki otetaan huomioon.

Uusien asiakkaiden tulee aina toimittaa perheen tulotositteet maksun määräämiseksi tai antaa suostumus korkeimpaan asiakasmaksuun kahden viikon kuluessa hoidon aloittamisesta. Mikäli tulotietoja ei toimiteta asiakasmaksuihin määräaikaan mennessä, voidaan periä korkein asiakasmaksu (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista § 5).

Asiakasmaksua määrättäessä perheen tuloina otetaan huomioon kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot sekä laskennallinen metsätulo. Lomaraha (5%) lisätään bruttopalkkaan. Perheeksi katsotaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Mikäli perhe suostuu korkeimpaan asiakasmaksuun, ei tulotietoja tarvitse toimittaa. Suostumuksen voi antaa sähköisellä varhaiskasvatuksen hakulomakkeella jo silloin kun on lapselle hakemassa hoitopaikkaa. Suostumus on voimassa toistaiseksi.

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa viivytyksettä perheen tuloissa tai perhekoossa tapahtuneista muutoksista asiakasmaksujen laskuttajalle

Tulojen muutos tulee voimaan sen kalenterikuukauden alusta, kun tieto muutoksesta on saapunut varhaiskasvatuksen laskutukseen. Mikäli tulotiedot muuttuvat kesken kalenterikuukauden, ne tulevat voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksua voidaan korottaa enintään vuosi taaksepäin.

Asiakasmaksu muutetaan asiakkaan haitaksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 12 § mukaisesti enintään vuoden ajalta takautuvasti silloin, kun asiakas ei ole ilmoittanut kunnalle kirjallisesti maksuun korottavasti vaikuttavista muutoksista olosuhteissaan kuukauden kuluessa muutoksen alkamisesta.

Varhaiskasvatus laskutetaan jälkikäteen. Eräpäivä on laskutuskuukautta seuraavan kuukauden lopussa, esimerkiksi lokakuun varhaiskasvatusmaksu erääntyy marraskuun lopussa.

Muutokset tuntirajoissa haetaan lomakkeella ja ne tulevat voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta.

 

Sovittavissa olevat maksuluokat/varhaiskasvatusajat

Kokonaishoitoaika/kk.
Maksuluokat: päiväkotihoito- ja ryhmäperhepäivähoito

Asiakasmaksun suuruus kokoaikaisen kuukausimaksusta

Esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus/kk. Maksuluokat

Esiopetuksen täydentävän varhaiskasvatuksen maksuosuus kokoaikaisen kuukausimaksusta

enintään 85 h 50 % enintään 85 h 50 %
86 - 120 h 70 % 86 - 120 h 70 %
121 - 140 h 80 % 121 - 140 h 80 %
141 - 155 h 85 %    
156 - 170 h 90 %    
171 h - 100 %    

 

Sovittavissa olevat varhaiskasvatusajat perhepäivähoidossa

Kokonaishoitoaika/kk perhepäivähoidossa. Maksuluokat

Asiakasmaksun suuruus kokoaikaisen kuukausimaksusta

121 -140 h 80 %
141 - 155 h 85 %
156 - 170 h 90 %
171 h - 100 %

                                                                                
Asiakasmaksumuutoslomake
Hoitaikaperusteisen maksujärjestelmän ohjeistus