Asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat 1.3.2023 alkaen

Varhaiskasvatuksessa perittävien asiakasmaksujen euromäärät tarkistetaan pääsääntöisesti joka toinen vuosi opetustoimen hintaindeksillä ja tulorajojen euromäärät yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja (1503/2016) on muutettu 1.3.2023 siten, että asiakasmaksuja alennettiin korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyi ennallaan (10,7 prosenttia). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia ei muuteta muilta osin.

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 295 euroa/kk ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksuista. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Tulorajat ja maksuprosentti alkaen 1.3.2023

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alkaen 1.3.2023

Perheen koko
henkilöä

Tuloraja
euroa/kk

Maksuprosentti tulorajan
ylittävistä tuloista

Maksu korkein 295€ bruttotulot/kk

Maksu alin mahd. 28€ bruttotulot/kk

2

3874

10,7

 6626

4136

3

4998

10,7

7750

5260

4

5675

10,7

8427

5937

5

6353

10,7

9105

6615

6

7028

10,7

9780

7290

Yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 1.3.2023 lähtien 262 euroa.

Asiakasmaksulaskuri alkaen 1.3.2023

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki

Maksuperusteet

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin. Varhaiskasvatusmaksu määräytyy perheen koon, palveluntarpeen sekä bruttotulojen mukaan. Myös maksettu tai saatu elatusapu tai -tuki otetaan huomioon.

Uusien asiakkaiden tulee aina toimittaa perheen tulotositteet maksun määräämiseksi tai antaa suostumus korkeimpaan asiakasmaksuun kahden viikon kuluessa hoidon aloittamisesta. Mikäli tulotietoja ei toimiteta asiakasmaksuihin määräaikaan mennessä, voidaan periä korkein asiakasmaksu (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista § 5).

Asiakasmaksua määrättäessä perheen tuloina otetaan huomioon kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot sekä laskennallinen metsätulo. Lomaraha (5%) lisätään bruttopalkkaan. Perheeksi katsotaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Mikäli perhe suostuu korkeimpaan asiakasmaksuun, ei tulotietoja tarvitse toimittaa. Suostumuksen voi antaa sähköisellä varhaiskasvatuksen hakulomakkeella jo silloin kun on lapselle hakemassa hoitopaikkaa. Suostumus on voimassa toistaiseksi.

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa viivytyksettä perheen tuloissa tai perhekoossa tapahtuneista muutoksista asiakasmaksujen laskuttajalle

Tulojen muutos tulee voimaan sen kalenterikuukauden alusta, kun tieto muutoksesta on saapunut varhaiskasvatuksen laskutukseen. Mikäli tulotiedot muuttuvat kesken kalenterikuukauden, ne tulevat voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksua voidaan korottaa enintään vuosi taaksepäin.

Asiakasmaksu muutetaan asiakkaan haitaksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 12 § mukaisesti enintään vuoden ajalta takautuvasti silloin, kun asiakas ei ole ilmoittanut kunnalle kirjallisesti maksuun korottavasti vaikuttavista muutoksista olosuhteissaan kuukauden kuluessa muutoksen alkamisesta.

Varhaiskasvatus laskutetaan jälkikäteen. Eräpäivä on laskutuskuukautta seuraavan kuukauden lopussa, esimerkiksi lokakuun varhaiskasvatusmaksu erääntyy marraskuun lopussa.

Muutokset tulevat voimaan perheen ilmoituksesta seuraavan kalenterikuukauden alusta.

 

Sovittavissa olevat maksuluokat/varhaiskasvatusajat

Kokonaishoitoaika/kk.
Maksuluokat: päiväkotihoito,ryhmäperhepäivähoito ja perhepäivähoito

Asiakasmaksun suuruus kokoaikaisen lapsen kuukausimaksusta

Esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus/kk. Maksuluokat

Esiopetuksen täydentävän varhaiskasvatuksen maksuosuus kokoaikaisen kuukausimaksusta

enintään 85 h 50 % enintään 85 h 50 %
86 - 120 h 70 % 86 - 120 h 70 %
121 - 140 h 80 % 121 - 140 h 80 %
141 - 155 h 85 %    
156 - 170 h 90 %    
171 h - 100 %    

                                                                             

Hoitoaikaperusteisen maksujärjestelmän ohjeistus