Ajankohtaista

VARHAISKASVATUSPALVELUIHIN HAKU TOIMINTAKAUDELLE 2021–2022

1.8.2021 alkaen vapautuvat varhaiskasvatuspaikat

Varhaiskasvatuspaikat ovat Hermannin (1-5v), Viirikukon (1-5v), Lumpeennupun (1-5v), Aitoon (1-5v) ja Harjun (1-5v) päiväkodeissa, Laitikkalan ryhmäperhepäiväkodissa sekä perhepäivähoidossa. Muutokset järjestämispaikkoihin ovat mahdollisia.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea myös hakuajan ulkopuolella. Alle kouluikäisen lapsen paikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Mikäli hoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisellä lomakkeella https://palkane.daisynet.fi/eDaisy. Lisätietoja hakemisesta löytyy kuntamme nettisivuilta http://www.palkane.fi/varhaiskasvatus

Lisätietoja hakemisesta saa kunnanvirastolta, varhaiskasvatusyksiköistä sekä Pälkäneen kunnan nettisivuilta.

Varhaiskasvatuksen aluepäälliköt                                                                                                                                                                   p.040 775 7031 / Jari Markkinen jari.markkinen@palkane.fi
 p.040 529 7011 / Mika Pietilä mika.pietila@palkane.fi

***********************************************************************************

Asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen – monen perheen asiakasmaksu alenee

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttuu 1.8.2021 alkaen. Tällöin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 %. Tämä tulee vaikuttamaan useiden perheiden asiakasmaksuja alentavasti.

Tarkemmin asiakasmaksuista tiedotetaan tarkemmin maalis-huhtikuussa sivistyslautakunnan päätöksen jälkeen.

Voit arvioida perheesi varhaiskasvatusmaksuja 1.8.2021 alkaen Opetus- ja kulttuuriministeriön suuntaa antavan maksulaskurin avulla https://minedu.fi/maksulaskuri

 

Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus valittu kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun vuosina 2021-24 (päivitetty 5.5.)


Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus valittu mukaan kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun

Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus on valittu mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamaan maksuttoman kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun vuosina 2021–2024. Tähän kokeiluun osallistuvat kunnat ja toimipaikat on valittu otantana. Kokeilun aikana tehdään tutkimusta kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista muun muassa lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluopetussuunnitelman perusteet 2021 on julkaistu 8.2.2021. Niiden pohjalta kokeilukunnat luovat omat paikalliset opetussuunnitelmansa, jotka otetaan käyttöön 1.8.2021.

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu kohdistuu vuonna 2016 ja 2017 syntyneisiin lapsiin, ja se alkaa syksyllä 2021. Kokeilu tulee ensimmäisenä vuonna koskemaan vähintään 20 % Pälkäneen kunnan 2016 syntyneistä lapsista, ja heille kaksivuotinen esiopetus tulee olemaan maksutonta. Täydentävän varhaiskasvatuksen osuus tulee säilymään maksullisena. Lapsen osallistuminen kokeiluun perustuu vapaaehtoisuuteen.

Kaksivuotista esiopetusta ei tulla järjestämään kaikissa Pälkäneen kunnan varhaiskasvatusyksiköissä. Tieto kokeiluun valituista toimipaikoista julkistetaan maaliskuun aikana. Kokeilu voidaan toteuttaa vain sellaisissa toimipisteissä, joissa lapsella on mahdollisuus tarvittaessa täydentävään varhaiskasvatukseen esiopetuksen lisäksi. Kaksivuotinen esiopetus toteutetaan lapsen oman koulupolun mukaisessa toimipaikassa.

12.4. opetus- ja kulttuuriministeriöstä saamamme tiedon mukaan kokeilutoimipaikat Pälkäneellä ovat Luopioisten esiopetus ja Viirikukon päiväkoti.

Päätökset luettavissa eDaisyssa (kokeiluun osallistuvat).

Infotilaisuus järjestetään kokeiluun osallistuville TEAMSin välityksellä 17.5. klo 18 (ohjeet ja linkit lähetetty sähköpostitse).

Lisää tietoa kokeilusta löydät täältä:

************************************************************************************************************************

 

UUSIEN OPPILAIDEN ILMOITTAUTUMINEN ESIOPETUKSEEN 18.1-7.2.2021 KAUDELLE 2021-2022 (ILMOITTAUTUMINEN EI KOSKE KAKSIVUOTISEEN ESIOPETUSKOKEILUUN OSALLISTUVIA 2016-SYNTYNEITÄ LAPSIA)

Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus järjestää toimintakaudella 2021-2022 esiopetusta vuonna 2015 syntyneille lapsille tai 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä oleville vuonna 2016 syntyneille lapsille. Uusi esiopetuksen toimintavuosi alkaa 10.08.2021.

Esiopetuksen laajuus on 700 tuntia vuodessa eli noin neljä tuntia päivässä. Lukukausi noudattaa pääsääntöisesti koulujen työ- ja loma-aikoja. Esiopetus on maksutonta. Esiopetuksen lisäksi mahdollisesti tarvittava täydentävä varhaiskasvatus on maksullista.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tehdään Pälkäneellä sähköisesti. Jos lapsi tarvitsee myös esiopetuksen täydentävää varhaiskasvatusta, sitä haetaan samassa yhteydessä. Täydentäväksi varhaiskasvatusajaksi esiopetuksen lisäksi on valittavissa enintään 85h/kk(50%), 86-120h/kk(70%) ja 121-140h/kk(80%). Vuorohoitoa tarvitsevalla esioppilaalla on haettavissa myös muut näitä vaihtoehtoja olevat suuremmat tuntimäärät.

Esiopetusta järjestetään tulevana syksynä 2021 Kostian ja Luopioisten esiopetuksessa. Hakutilanteesta riippuen järjestämispaikkoihin voi tulla muutoksia. 

Esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus järjestetään näissä samoissa esiopetusyksiköissä. Toisin sanoen, mikäli lapsenne tarvitsee ennen esiopetusta klo 6.00-8.30 tai jälkeen esiopetuksen klo 12.30-17.00 annettavaa hoitoa, se järjestetään näissä samoissa esiopetusyksiköissä. Aitoosta tulevat esioppilaat kuljetetaan iltapäiväksi täydentävään varhaiskasvatukseen Aitoon päiväkodille, mikäli perheet näin toivovat.

Jos lapsella on esiopetusta täydentävän ilta- tai vuorohoidon tarve, järjestetään tuona päivänä esiopetus ja sitä täydentävä hoito Hermannin päiväkodissa Tähkien ryhmässä.

 

***********************************************************************************************************************

LAPSEN OIKEUS KOKOAIKAISEEN VARHAISKASVATUKSEEN PALAUTUU

1.8.2020 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain muutoksen jälkeen kaikille lapsille palautuu yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. Esimerkiksi työttömänä tai hoitovapaalla olevan vanhemman lapsi on taas oikeutettu kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Perheen tilanne ei myöskään jatkossa enää vaikuta yksityisen hoidon tuen tasoon.

Varhaiskasvatuspaikat ovat haettavissa jatkuvasti. Keväällä keskitetty haku syksyllä 2021 aloittaviin ryhmiin

Varhaiskasvatuspaikat Hermannin (1-5v + vuorohoitoryhmä Tähkät), Viirikukon (1-5v), Lumpeennupun (1-5v), Aitoon (1-5v) ja Harjun (1-5v) päiväkodeissa, Laitikkalan ryhmäperhepäiväkodissa sekä perhepäivähoidossa. Kerhotoimintaa ei kevään 2021 aikana järjestetä Pikkuharjussa. Muutokset järjestämispaikkoihin ovat mahdollisia.

Alle kouluikäisen lapsen paikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Mikäli hoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Varhaiskasvatuspaikkaa sekä avoimen varhaiskasvatuksen kerhopaikkaa haetaan sähköisellä lomakkeellaLisätietoja hakemisesta saa kunnanvirastolta ja varhaiskasvatusyksiköistä.

 

Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus on mukana valtakunnallisessa liikkumis- ja hyvinvointiohjelmassa:

Liikkuva varhaiskasvatus logo

Mikä on "Liikkuva varhaiskasvatus" -ohjelma?

"Liikkuva varhaiskasvatus" -ohjelma on laajan asiantuntijaverkoston ja satojen pilottipäiväkotien yhteistyöllä kehitetty valtakunnallinen liikkumis- ja hyvinvointi-ohjelma.  Vuonna 2015 julkistetun ohjelman tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle liikkumisen ilo sekä riittävä päivittäinen fyysinen aktiivisuus.

Ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon.

Ohjelma on suunniteltu osaksi varhaiskasvatuksen arkea ja se tukee käytännönläheisesti seuraavia lakeja ja suosituksia: lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, Varhaiskasvatuslaki, Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset sekä Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet.

Ohjelman päämääränä on liikuntamyönteinen toimintakulttuuri varhaiskasvatuksessa. Aiheesta enemmän ohjelman omalla "Liikkuva varhaiskasvatus" -sivulla.

 

ANNA PALAUTETTA VARHAISKASVATUKSESTA (klikkaa tästä)