Ajankohtaista

Varhaiskasvatuspalveluihin haku toimintakaudelle 2022–2023 

Varhaiskasvatuspaikat ovat Hermannin (1-5v), Viirikukon (1-5v), Lumpeennupun (1-5v), Aitoon (1-5v) ja Harjun (1-5v) päiväkodeissa, Laitikkalan ryhmäperhepäiväkodissa sekä perhepäivähoidossa. Muutokset järjestämispaikkoihin ovat mahdollisia.

Lisätietoja hakemisesta saa kunnanvirastolta, varhaiskasvatusyksiköistä sekä Pälkäneen kunnan nettisivuilta.

Varhaiskasvatuksessa on käytössä  sähköinen hakemus, joka täytetään suoraan netissä. Hakemus tallentuu automaattisesti varhaiskasvatuksen Daisy-tiedonhallintajärjestelmään. Perheeseen ollaan yhteydessä hyvissä ajoin ennen hoidon varsinaista aloittamista. 

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Varhaiskasvatuslain mukaista paikkaa on haettava viimeistään neljä kuukautta ennen lapsen hoidon tarvetta. Mikäli työllistymisestä tai opintopaikan saamisesta johtuva hoitotarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Hakutiedote

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisellä lomakkeella 

Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyys Pälkäneellä erittäin hyvällä tasolla

16.02.2022

Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus selvitti viime vuoden vaihteessa 7.11.2021-15.01.2022 varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakkaiden tyytyväisyyttä toimintaansa sähköisellä kyselyllä. Kyselyyn saatiin yli 65 vastausta. Vastausten perusteella kokonaistyytyväisyys varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen on 4,55/5. Tavoitteeksi asetettiin yli 4,5, mikä täyttyi. Tulokseen voimme siten olla tyytyväisiä mutta jatkossa vastausprosentti olisi hyvä saada suuremmaksi.

Vastaajista 85 % oli yli 3 vuotiaan huoltajia. 35,4 % edusti esiopetusta tai kaksivuotista esiopetuspilottia. Loput vastaajista edusti varhaiskasvatuksen eri yksiköitä. Heistä 10,8 % oli ilta- ja vuorohoidosta.

Myönteisinä asioina huoltajat nostivat vastauksissaan henkilökunnan ammattimaisuuden ja lapsen yksilöllisen tukemisen varhaiskasvatuksessa. Erityistä kiitosta sai henkilökunnan vuorovaikutustaidot. Toiminta koetaan avoimena, lapsilähtöisenä ja monipuolisena. Huoltajat pitävät erityisen tärkeänä sitä, että lapsella on turvalliset ja toimivat aikuissuhteet. Lisäksi he korostavat lapsensa kavereiden merkitystä. Tärkeää on myös se, että lapsi saa riittävästi huomiota. Leikin merkitys olennaisena osana lapsen päivää nähdään hyvin tärkeänä.

Kehittämiskohteiksi vastauksista nousi tiedon saannin parantaminen. Aina lapsikohtainen tieto ei kulje kasvattajalta toiselle ja edelleen huoltajalle, mikä voi hankaloittaa huoltajien mm. ajan tasalla pysymistä. Henkilökunnan vaihtuvuus koettiin myös joissain vastauksissa ongelmalliseksi. Lisäksi useissa vastauksissa oli toivomus, että voitaisiin ulkoilla säällä kuin säällä.

Asiakastyytyväisyys- ja palvelukykykyselyn tulokset

 

Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus on valittu kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun vuosina 2021-24 

Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus on valittu mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamaan maksuttoman kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun vuosina 2021–2024. Tähän kokeiluun osallistuvat kunnat ja toimipaikat on valittu otantana. Kokeilun aikana tehdään tutkimusta kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista muun muassa lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluopetussuunnitelman perusteet 2021 on julkaistu 8.2.2021. Niiden pohjalta kokeilukunnat luovat omat paikalliset opetussuunnitelmansa, jotka otetaan käyttöön 1.8.2021.

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu kohdistuu vuonna 2016 ja 2017 syntyneisiin lapsiin, ja se alkaa syksyllä 2021. Kokeilu tulee ensimmäisenä vuonna koskemaan vähintään 20 % Pälkäneen kunnan 2016 syntyneistä lapsista, ja heille kaksivuotinen esiopetus tulee olemaan maksutonta. Täydentävän varhaiskasvatuksen osuus tulee säilymään maksullisena. Lapsen osallistuminen kokeiluun perustuu vapaaehtoisuuteen.

Kaksivuotista esiopetusta järjestetään Luopioisten esiopetuksessa sekä Viirikukon päiväkodissa. Kokeilu toteutaan vain toimipisteissä, joissa lapsella on mahdollisuus tarvittaessa täydentävään varhaiskasvatukseen esiopetuksen lisäksi. Kaksivuotinen esiopetus toteutetaan lapsen oman koulupolun mukaisessa toimipaikassa.

Lisätietoa kokeilusta.
Pälkäneen kunnan kaksivuotisen esiopetuskokeilun opetussuunnitelma (sivistyslautakunta 2.6.2021)

ANNA PALAUTETTA VARHAISKASVATUKSESTA

 

Sähköinen perhekeskus

Sähköisestä perhekeskuksesta löydät kaikki lapsille, nuorille ja perheille suunnatut palvelut samasta paikasta. Palvelut on jaoteltu ikäryhmittäin ja elämäntilanteen mukaan. Klikkaamalla otsikkoa löydät tietoa kunnan yhteistoiminta-alueesta Pälkäne-Kangasala ja kolmannen sektorin palveluista sekä kohtaamispaikoista. Arjen tietopankki-osiosta löydät lapsen ja nuoren hyvinvointia tukevaa tietoa ja käytännöllisiä neuvoja arkeen.