Maa-ainestenotto

Lehtipuu

Maa-ainesten ottamiseen on oltava lupa. Pälkäneellä maa-ainesoton lupa- ja valvontaviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristöjaosto. Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen tehdään kirjallisesti. Lupahakemuksessa esitettävistä tiedoista ja ottamissuunnitelman sisällöstä ja rakenteesta on säädetty yksityiskohtaisesti maa-ainesten ottamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (926/2005).

Maa-ainesten kotitarveotto

Maa-ainesten ottaminen omaan tavanomaiseen kotitarvekäyttöön, joka liittyy asumiseen tai maa- ja metsätalouteen, ei edellytä maa-aineslain mukaista lupaa. Maa-ainesten käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Kotitarpeena voidaan pitää maa-ainesten ottamista esimerkiksi tilan normaaliin rakennustoimintaan, salaojitukseen tai tilusteiden kunnossapitoon. Vähäinenkään ainesten ottaminen myytäväksi esimerkiksi naapurille tai tiekunnalle ei ole mahdollista ilman lupaa.

Kotitarveottamisessakin on huomioitava maa-aineslain asettamat rajoitukset. Ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi. Maa-ainesesiintymää on hyödynnettävä säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta tule aiheutua asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. Kotitarveotosta ei saa aiheutua pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista. Pohjaveden pinnan päälle on aina jätettävä riittävä, yleensä vähintään 4 metrin suojakerros.

Kotitarveottamisessa on otettava huomioon maa-aineslain lisäksi myös muu lainsäädäntö kuten esimerkiksi luonnonsuojelulaki, muinaismuistolaki, metsälaki, ympäristönsuojelulaki ja vesilaki. Jos olet epävarma alueen soveltumisesta maa-ainesten kotitarveottoon, kannattaa olla ensin yhteydessä ympäristönsuojeluun.

Myös kotitarveotossa ottaja on korvausvelvollinen oton aiheuttamasta haitasta tai vahingosta maa-aineslain 9 §:n mukaisesti.

Kotitarveotosta ilmoittaminen

Kotitarveottamisesta tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus silloin, kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia. Ilmoitus tehdään uudestaan kun edellisen ilmoituksen määrä ylittyy 500 kiintokuutiometrillä.

Ilmoituslomake maa-ainesten kotitarveotosta