Ranta-asemakaavat-

Rautian ranta-asemakaava

Luopioisissa, Kukkia-järven itärannalla, eräiden Rautian alueen tilojen maanomistajat ovat valmistelleet ranta-asemakaavan laatimista omistamilleen alueille. Kaavan tavoitteena on osoittaa alueella toteutuneet lomarakennuspaikat sekä osoittaa alueelle uusia omarantaisia lomarakennuspaikkoja. Alueella ei ole voimassa olevia yleis- tai asemakaavoja.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaavahankkeen yleisesite, jossa kerrotaan, miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Voit esittää siitä mielipiteesi nähtävilläolon aikana. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 23.8.-4.10.2023:
KuulutusOsallistumis- ja arviointisuunnitelma

 


Pihtisalmen ranta-asemakaavan muutos

Kaava-alue sijaitsee Kukkiajärven vesistöön kuuluvan Läyliän itärannalla noin 5 km:n etäisyydellä Luopioisten keskustaajamasta. Kaavan muutosalue muodostuu tilan Läyliänranta 635-444-1-13 jo rakentuneesta loma-asuntotontista sekä pienestä saaresta.
Kaavamuutoksen tavoitteena on nostaa tilan loma-asuntotontin rakennusoikeus nykyisen rakennusjärjestyksen enimmäistasolle, joka vastaa tilan toteutunutta rakentamistilannetta.

Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävilläolo 3.6.-10.7.2022:
KuulutusKaavakarttaKaavaselostusOsallistumis- ja arviointisuunnitelma