Haja-asutuksen jätevesihuolto verkostojen ulkopuolella

Kiinteistöllä vuoden 2004 alusta käytössä olleet ranta- tai pohjavesialueella sijaitsevat jätevesijärjestelmät, jotka eivät täytä asetuksen (157/2017) 4 §:ssä säädettyjä vaatimuksia, on saatettava vaatimusten mukaisiksi viimeistään 31.10.2019 mennessä. Muilla alueilla jätevesijärjestelmät pitää uusia rakennuksen rakentamiseen verrattavissa olevien rakennuslupaa vaativien remonttien yhteydessä tai jos rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan.

Niissä kiinteistöissä joissa jätevesiä syntyy vähäisiä määriä (ns. kantovedelliset kiinteistöt), talousvedet voidaan johtaa käsittelemättä maahan. Jätevedet eivät saa kuitenkaan aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa eivätkä sisältää käymälävesiä. Esimerkiksi vapaa-ajan asuntojen varustetaso vaikuttaa siihen, katsotaanko syntyvien jätevesien määrä niin vähäiseksi, ettei niitä tarvitse puhdistaa ennen maahan johtamista. Talousjätevesiä, mukaan lukien saunomisvesiä, ei koskaan saa johtaa puhdistamattomana suoraan pintavesiin.

Jätevesilainsäädännön tarkoituksena on vähentää talousjätevesien päästöjä ja ympäristön pilaantumista. Päätavoitteena on lähiympäristön eli kaivojen, uimarantojen ja muiden lähivesistöjen suojelu. Myös oman terveyden takia on tärkeää huolehtia juomaveden ja vesistöjen hygieniasta.

Hajajätevesien ympäristönsuojelulain mukaiset siirtymäalueet

Ranta- ja pohjavesialueella sijaitsevat olemassa olevat jätevesijärjestelmät tuli saattaa vaatimusten mukaisiksi viimeistään 31.10.2019 mennessä. Ranta-alueella tarkoitetaan enintään 100 m etäisyydellä vesistöstä tai merestä olevaa aluetta. Etäisyys määritetään rantaviivasta sellaisen rakennuksen, jossa muodostuu talousjätevesiä, seinään.

Mikäli olet epävarma sijaitseeko rakennus siirtymäaika-alueella, voi asiaa alustavasti tarkastella SYKEn tuottamasta karttapalvelusta. Karttapalvelun vyöhykeaineisto antaa suuntaa antavan kuvauksen ympäristönsuojelulain tarkoittamasta 100 m etäisyydestä vesistöön, mutta yksittäistapauksissa tapauskohtainen tarkastelu tulee tehdä maastossa. Karttapalvelussa on myös nähtävissä luokitellut pohjavesialueet.

Karttapalvelun aineistossa voi esiintyä merkittävää paikallista  epävarmuutta. Esimerkiksi aineistossa saattaa olla mukana vesialueita, jotka eivät ole vesilain mukaisia vesistöjä ja toisaalta aineistosta saattaa puuttua vesistöjä. Etenkin pienet vesistöt, kuten pienet purot  ja alle 1 ha kokoiset lammet jäävät aineistosta pois. Myös rantaviivan osalta voi esiintyä epävarmuutta paikoittain. Tämän vuoksi lopullinen tarkastelu tulee yksittäistapauksissa tehdä maastossa. Karttapalvelu antaa kuitenkin viitteellisen käsityksen rakennuksen etäisyydestä rantaviivaan. Linkki karttapalveluun sivun lopussa.

Jätevesijärjestelmän uusiminen

Jätevesijärjestelmän uusiminen tai rakentaminen vaatii toimenpidaluvan. Jos kiinteistöllä tehdään samalla rakennuslupaa edellyttäviä korjaus- tai muutostöitä, sisältyvät myös jätevesijärjestelmää koskevat uudistamis- tai muutostyöt samaan lupaharkintaan. Lupaa haetaan rakennusvalvonnasta sähköisesti Lupapiste.fi -palvelussa.

Jätevesijärjestelmästä tulee laatia suunnitelma silloin, kun järjestelmä rakennetaan tai olemassa olevan järjestelmän toimintaa tehostetaan. Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma on liitettävä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tehtävään lupahakemukseen. Suunnitelman on sisällettävä riittäviin lähtötietoihin perustuvat tiedot jätevesien käsittelyjärjestelmän mitoituksesta, rakenteesta, toimintaperiaatteesta, arvio saavutettavasta käsittelytuloksesta ja jätevesien ympäristökuormituksesta sekä muut järjestelmän rakentamiseksi, käyttämiseksi ja valvomiseksi tarpeelliset tiedot.

Jätevesijärjestelmää suunniteltaessa tulee huomoida kunnan ympäristönsuojelumääräykset sekä mahdolliset kaavamääräykset. Mikäli kiinteistöllä ei pystytä noudattamaan ympöäristönsuojelumääräyksiä, tulee kiinteistölle hakea poikkeusta ympäristönsuojelumääräyksistä. Poikkeusta on haettava ennen toimenpideluvan myöntämistä. Poikkeusta haetaan Pälkäneen kunnan rakennus- ja ympäristöjaostolta. Hakemuksen käsittelystä veloitetaan ympäristönsuojeluviranomaisen voimassa olevan taksan mukainen maksu.

Jätevesi ohje kiinteistöille jotka eivät voi liittyä viemäriverkostoon

Jätevesisuunnittelijoiden ja urakoitsijoiden yhteystietoja voi etsiä Jätevesihanke -palvelun sivustolta.

Poikkeaminen talousjätevesien puhdistusvaatimuksista

Ranta- ja pohjavesialueilla on mahdollista hakea poikkeusta talousjätevesien puhdistusvaatimuksista enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Poikkeamisen myöntämisen edellytyksenä on, että ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä huomattavan vähäisenä verrattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen tai käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön haltijan kannalta otetaan huomioon:

1) kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella;

2) kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät;

3) kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

Lupaa poikkeamiseen haetaan Pälkäneen kunnan rakennus- ja ympäristöjaostolta. Poikkeamisen käsittelystä peritään voimassa olevan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Automaattisesti vapautettuja jätevesijärjestelmien korjausvelvoitteesta ovat sellaiset kiinteistöt, joiden omistaja tai haltija on syntynyt ennen 9.3.1943 ja asuu vakituisesti kiinteistöllä edellyttäen, että kiinteistön jätevesijärjestelmä on käyttökuntoinen eikä aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa. Ikävapautus ei koske vapaa-ajan kiinteistöjä.

Kaavakkeet poikkeamisen hakemista varten

Linkkejä

Pälkäneen kunnan ympäristönsuojelumääräykset KV 11.02.2015
SYKEn puhdistamosivusto
SYKEn hajajätevesien siirtymäaika-alueet -karttapalvelu
Jätevesihanke.fi
Karttapalvelu