Asemakaavat-

Pappilan asemakaavan muutos kortteliin 513

Yksityinen maanomistaja on aloittanut kaavamuutoksen valmistelun Onkkaalassa,
Pappilantien päässä. Kaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa uusi erillispientalojen
tontti kiinteistön Anttila-Perttula alueelle osoittamalla tontilla sijaitsevan toisen asuinrakennuksen alue omaksi tontikseen. Asemakaavan muuttaminen edellyttää, että rakennuspaikka on osoitettu osayleiskaavassa, joten Epaala-Kuulialan osayleiskaavaa muutetaan ennen asemakaavamuutoksen hyväksymistä, lisätietoa.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 31.5.-30.6.2023:
Kuulutusosallistumis- ja arviointisuunnitelma
 


Pälkäneveden yritysalueen vaiheittainen asemakaavan muutos

Kaavamuutos koskee Pälkäneen Lahdentien ja Pälkänevedentien risteyksessä sijaitsevaa Pälkäneveden yritysalueen 11.1.2023 voimaan tullutta asemakaavaa. Kaavan rakenne ja aluevaraukset säilyvät pääosin ennallaan suhteessa voimassa olevaan asemakaavaan. Kaavaehdotuksessa on kuitenkin tarkistettu rakennusoikeuden ja -alojen jakautumista alueen sisällä eri käyttötarkoituksille sekä alueen sisäisiä ajoyhteyksiä. Kaavaan on myös tehty teknisiä korjauksia, esimerkiksi korttelinumerointiin ja nimiöön.

Kaavamuutos laaditaan MRL 50.2 §:n mukaisena vaiheittaisena asemakaavan muutoksena. Kaavamuutos on vaikutuksiltaan vähäinen, joten siihen sovelletaan tavallista lyhyempää kaavamenettelyä, eikä erillistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa laadita.

Kaavaehdotus liitteineen oli nähtävillä 2.-16.5.2023:
Kuulutus, kaavakartta, kaavaselostus

Osallisille varattiin oikeus esittää mielipiteensä 3.-17.4.2023 kuulutuksen mukaisesti:
Kuulutus, Pälkäneveden yritysalueen voimassa oleva asemakaava
 


Luopioisten Keskitien ja kirkonkylän itäosan asemakaava ja asemakaavan muutos


Kaava-alue käsittää Luopioisten Keskitien, sekä siihen rajautuvat korttelialueet Pereentien ja Vilhontien itäpuolella kuvan mukaisesti sekä lisäksi Keskitien länsipään yleisen tien alueen. Asemakaavahanke liittyy osittain Pälkäneen kunnan ja Pirkanmaan ELYkeskuksen aloittamaan Keskitien perusparannuksen suunnitteluun, jossa parannetaan tien liikenneturvallisuutta. Suunnitelman toteuttaminen edellyttää tiealueen muuttamista katualueeksi asemakaavassa. Samalla mahdollistuu tiealueen hallinnoinnin ja omistuksen siirtyminen valtiolta Pälkäneen kunnalle.

Tämän lisäksi Luopioistentien ja Kukkiajärven rannan välisellä alueella tavoitteena on korvata kaavan toteutumattomat kortteli- ja katualueet toteutuneen tilanteen mukaisesti ympäristön ominaispiirteet huomioiden sekä mahdollistaa tarvittaessa lisärakentaminen ja muu ympäristön kehittäminen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaavahankkeen yleisesite, jossa kerrotaan, miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Voit esittää siitä mielipiteesi nähtävilläolon aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 5.4-5.5.2023:
Kuulutusosallistumis- ja arviointisuunnitelma

 


Kuulialankärjen asemakaava (ent. Peräniemen asemakaava)

Yksityinen maanomistaja on aloittanut kaavamuutoksen valmistelun Kuulialan Peräniemessä. Kaavan tarkoituksena on tutkia ympärivuotisen asumisen mahdollisuutta nykyisellä loma-asuntojen tontilla ja tarkastella samalla tontin rakennusoikeutta ja viheralueiden sijoittumista.
Pälkäneen kaavoituskatsauksessa 2022-2023 kaavaa on käsitelty nimellä "Peräniemen asemakaava".

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 1.-31.3.2023:
Kuulutusosallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos, kaavaselostus, liite 2: luontoselvitys

Kuulutus vireilletulosta 4.1.2023

 


Asemakaavan muutos Onkkaalan korttelissa 138 ja puistoalueella

Yksityinen maanomistaja on yhdessä kunnan kanssa aloittanut kaavamuutoksen laatimisen osoitteessa Onkkaalantie 131 ja vastapäisellä Rinnetiellä. Onkkaalantien eteläpuolella tavoitteena on osoittaa kahdesta kolmeen asuinpientalon tonttia siten, että kaava mahdollistaisi erillisten tai kytkettyjen pientalojen, paritalojen tai rivitalojen rakentamisen. Rinnetien osalta tavoitteena on osoittaa katualue toteutuneen tilanteen mukaisesti.

Pälkäneen kaavoituskatsauksessa 2022-2023 kaavaa on käsitelty nimellä "Onkkaalantie 131:n asemakaavamuutos".Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 1.2.-3.3.2023:
Kuulutusosallistumis- ja arviointisuunnitelma

 


Lastenlinnan metsän asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee valtatie 12 länsipuolella Lastenlinnan kaupunginosan eteläpuolella. Kaavoituksen tavoitteena on laajentaa Lastenlinnan kaupunginosaa etelään päin ja muodostaa alueelle viihtyisä pientaloalue, jossa asumisessa yhdistyvät kuntakeskuksen palveluiden helppo saavutettavuus sekä luonnon läheisyys. Tavoitteena on huomioida metsäalueen virkistys- ja luontoarvot.

Asemakaavan tavoitteena on laajentaa Takojantien teollisuustontteja ja mahdollistaa niiden kehittäminen myös toimisto- ja liiketiloiksi. Tavoitteena on, että korttelin itäosaan voi kehittyä erilaisten palvelujen kuten harrastustoimintojen, sosiaali- ja terveyspalvelujen, elintarvikekaupan tai muiden kaupallisten palvelujen alue.

Kaavaluonnos oli nähtävänä 5.1.-10.2.2022
KuulutusKaavaselostus Kaavaselostuksen liitteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä 15.6.-15.7.2016
KuulutusOsallistumis- ja arviointisuunnitelma
 


Harhalan koulu asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Iltasmäessä Harhalan vanhan koulun ympäristössä. Kunnanhallitus teki päätöksen 16.2.2021 asemakaavan valmistelun aloittamisesta.

Asemakaava tuli vireille 24.2.2021 kuulutuksella ja samalla julkaistiin Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).
Aikataulu poikkeaa OAS:ssa mainitusta.