Asemakaavat-

Yhtenäiskoulun ja sen lähiympäristön asemakaava

Kunta on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on rakentaa Pälkäneen keskustaan Onkkaalaan uusi koulu, johon sijoittuisivat tulevaisuudessa yhtenäiskoulun toiminnot. Koulurakennus sijoittuisi samaan kortteliin Kostia-areenan kanssa. Lue lisää: linkki.

Hankkeen toteuttamiseksi alueen nykyistä asemakaavaa on muutettava. Nykyisessä asemakaavassa yläluokkien koulurakennus on suojeltu, mikä voi vaikeuttaa uuden koulurakennuksen ja sen pihatoimintojen sijoittamista kortteliin. Asemakaavan muutoksessa huomioidaan myös edellytykset koulumatkojen liikenneturvallisuudelle, muun muassa osoittamalla paikka uudelle, Kostianvirran ylittävälle jalankulun ja pyöräilyn sillalle Lahdentien sillan vieressä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaavahankkeen yleisesite, jossa kerrotaan, miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi esittää mielipiteensä 3.4.-3.5.2024:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kuulutus.

 


Lastenlinnan metsän asemakaava

Kaavamuutoksen tavoitteena on nykyisen Lastenlinnan alueen laajentaminen eteläsuuntaan niin, että muodostetaan viihtyisä ja luonnonläheinen pientaloalue kuntakeskuksen palveluiden tuntumassa kuitenkin suositun lähimetsän luonto- ja virkistysarvot huomioiden. Tavoitteena on myös kehittää nykyisestä teollisuuden korttelialueesta toimistojen, liiketilojen ja palveluiden korttelialuetta.

Kaavaluonnoksessa esitetty ajoyhteys Kangastieltä Lastenlinnantielle on kaavaehdotuksessa poistettu ja kaava-alueen ajoyhteydet tukeutuvat alueen nykyiseen katuverkkoon. Kaavaehdotuksessa on luonnoksen tapaan osoitettu nykyiselle metsäalueelle kymmenen uutta asuinpientalojen ja erillispientalojen tonttia.

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan kokouksessaan 15.4.2024 § 19. Päätökseen voi hakea muutosta kunnallisvalituksella.
Pöytäkirjanote

Kaavaehdotus liitteineen oli nähtävillä 15.11.-15.12.2023:
Kaavakarttakaavaselostuskaavaselostuksen liitteet, kuulutus

Kaavaluonnos liitteineen oli nähtävillä 5.1.-10.2.2022
Kuulutus, kaavakarttakaavaselostus kaavaselostuksen liitteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 15.6.-15.7.2016
Kuulutusosallistumis- ja arviointisuunnitelma

 


Pappilan asemakaavan muutos kortteliin 513

Kaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa uusi erillispientalojen tontti kiinteistön Anttila-Perttula alueelle osoittamalla tontilla sijaitsevan toisen asuinrakennuksen alue omaksi tontikseen. Asemakaavan muuttaminen edellyttää, että rakennuspaikka on osoitettu osayleiskaavassa, joten Epaala-Kuulialan osayleiskaavaa muutetaan ennen asemakaavamuutoksen hyväksymistä, lisätietoa.

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan kokouksessaan 15.4.2024 § 20. Päätökseen voi hakea muutosta kunnallisvalituksella.
Pöytäkirjanote

Kaavaehdotus liitteineen oli nähtävillä 15.11.-15.12.2023:
Kaavakartta, kaavaselostus, kaavaselostuksen liitteet, kuulutus

Kaavaluonnos liitteineen oli nähtävillä 13.9.-13.10.2023:
Kaavakartta, kaavaselostus, kaavaselostuksen liitteet, kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 31.5.-30.6.2023:
Kuulutusosallistumis- ja arviointisuunnitelma

 


Luopioisten Keskitien ja kirkonkylän itäosan asemakaava ja asemakaavan muutosKaava-alue käsittää Luopioisten Keskitien, siihen rajautuvat korttelialueet Pereentien ja Vilhontien itäpuolella sekä Keskitien länsipään yleisen tien alueen. Asemakaavahanke liittyy osittain Pälkäneen kunnan ja Pirkanmaan ELY-keskuksen aloittamaan Keskitien perusparannuksen suunnitteluun, jossa parannetaan tien liikenneturvallisuutta. Keskitien suunnitelmat ovat mukana nähtävillä olevassa aineistossa.

Luopioistentien ja Kukkiajärven rannan välisellä alueella on kaavaehdotuksessa korvattu nykyisen asemakaavan toteutumattomat kortteli- ja katualueet toteutuneen tilanteen mukaisesti ympäristön ominaispiirteet huomioiden niin, että mahdollistetaan lisärakentaminen ja muu ympäristön kehittäminen. Alueelle on osoitettu kahdeksan uutta erillispientalojen rakennuspaikkaa.Kaavaehdotus liitteineen oli nähtävillä 31.1.-1.3.2024:
Kuulutus, kaavaehdotus, kaavaselostus, kaavaselostuksen liitteet
-Keskitien kylätietarkastelu
-liikenteenohjaussuunnitelma
-K-Market Järvikansan liikennesuunnitelma
-Museotien liittymä
-Luopioistentien läntinen liittymä
-Keskitien tyyppipoikkileikkaukset

Kaavaluonnos liitteineen oli nähtävillä 11.10.-10.11.2023:
Kuulutus, kaavaluonnos, kaavaselostus, kaavaselostuksen liitteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 5.4-5.5.2023:
Kuulutusosallistumis- ja arviointisuunnitelma

Yleisötilaisuus
Asemakaavaluonnosta ja Keskitien suunnitelmia esiteltiin Luopioisten seurakuntakeskuksessa perjantaina 3.11.
Kiitos kaikille osallistujille mielenkiinnosta ja hyvästä keskustelusta! 

 


Asemakaavan muutos Onkkaalan korttelissa 138 ja puistoalueilla

Asemakaavan muutos koskee yksityisen maanomistajan tonttia osoitteessa Onkkaalantie 131 sekä kunnan puistoaluetta vastapäisellä Rinnetiellä. Onkkaalantien eteläpuolella kaavan tavoitteena on osoittaa uusia rakennuspaikkoja nykyisin rakentamattomalle korttelin osalle. Rinnetien osalta tavoitteena on osoittaa katualue toteutuneen tilanteen mukaisesti.Asemakaavaluonnos liitteineen oli nähtävillä 29.11.2023-12.1.2024:
Kuulutus, kaavakartta, kaavaselostus, kaavaselostuksen liitteet, Rinnetien paikoitusalueen suunnitelmaluonnos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 1.2.-3.3.2023:
Kuulutusosallistumis- ja arviointisuunnitelma

 


Harhalan koulun asemakaava

Vuonna 2020 lakkautetun, Iltasmäessä sijaitsevan Harhalan koulun ja sitä ympäröivän alueen kaavoitus on käynnistetty helmikuussa 2021. Asemakaavan tavoitteena on tutkia koulurakennuksen jatkokäyttömahdollisuuksia koulun saattamiseksi myyntiin sekä osoittaa koulun
ympäristöstä uusia asuintontteja.

Laaditussa kaavaluonnoksessa koulu on osoitettu yleisten rakennusten, sekä asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (YAL). Tämä tarjoaa asumisen lisäksi mahdollisuuden esimerkiksi liike- ja matkailutoimintaan tai julkisille palveluille. Koulun lounaispuoleiseen rinteeseen on osoitettu kaksi ja Pajulantien itäpäähän yksi uusi erillispientalotontti. Muut asuintontit on osoitettu toteutuneen tilanteen mukaisesti.

Kaavaluonnos liitteineen oli nähtävillä 11.10.-10.11.2023:
Kuulutus, kaavaluonnos, kaavaselostus, kaavaselostuksen liitteet

Asemakaava tuli vireille 24.2.2021 kuulutuksella.
 


Kankaanmaan teollisuusalueen laajennuksen asemakaava

Pälkäneen kunta on maankäytön kehityskuvassaan ottanut yhdeksi kärkitoimenpiteekseen teollisuusalueiden kehittämisen monipuolisella tonttitarjonnalla. Kunta on ostanut nykyisen Kankaanmaan teollisuusalueen pohjoispuolelta 22 hehtaarin kokoisen alueen kaavoittaakseen sille yritys- ja teollisuustontteja hyvien kulkuyhteyksien äärelle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaavahankkeen yleisesite, jossa kerrotaan, miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa.

 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 13.9.-13.10.2023:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kuulutus