Vireillä olevat kaavat

Ilmakuvaa PälkäneeltäPälkäneen kunnassa on käynnissä useita kaavoitushankkeita, joiden vaiheista ja nähtävillä olosta löydät tiedot näiltä sivuilta. Vireillä olevat kaavat on jaoteltu yleiskaavoihin, asemakaavoihin ja ranta-asemakaavoihin.

Kokonaiskuvan kaavoituksen tilanteesta saat myös kaavoituskatsauksesta, jonka löydät täältä.

Kaavoitusprosessi

Kaavan vireilletulo

Kaavan vireilletulosta päättää Pälkäneen kunnanhallitus. Siitä ilmoitetaan osallisille sekä tiedotetaan kuulutuksella Sydän-Hämeen lehdessä.
Jokaisesta kaavasta laaditaan alkuvaiheessa osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka julkaistaan vireilletulon yhteydessä. OAS on nähtävillä kunnanvirastolla ja kunnan internetsivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan kaavoituksen kohde, suunnitelman lähtökohdat ja tavoitteet sekä sen merkittävimmät vaikutukset, jotka aiotaan arvioida ja selvittää työn kuluessa. Siinä kerrotaan myös valmistelun ja päätöksenteon eteneminen, osallistumismahdollisuudet ja tiedottamisen menettelytavat.

Kaavan valmisteluvaihe

Kaava valmisteluvaiheessa laaditaan kaavaluonnos, jossa kuvataan alustavasti suunnittelualueen käyttöä.  Kunnanhallituksen hyväksymä kaavaluonnos asetetaan nähtäville kunnanvirastolle sekä kunnan internetsivuille. Kiinnostuneilla on mahdollisuus esittää luonnoksesta mielipiteensä, tarvittavat ennakkolausunnot pyydetään.

Kaavaehdotus

Kaavaluonnoksen pohjalta laaditaan kaavaehdotus, jossa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon luonnoksesta saadut mielipiteet. Ehdotus sisältää kaavakartan merkintöineen ja määräyksineen sekä kaavaselostuksen. Kunnanhallitus hyväksyy ja asettaa julkisesti nähtäville kaavaehdotuksen. Nähtävillä olon aikana pyydetään tarvittavat lausunnot ja osallisilla on mahdollisuus jättää tarvittaessa muistutus.

Hyväksyntä

Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn. Mahdolliset muistutukset käsitellään ennen kaavan hyväksymistä. Pälkäneen kunnanvaltuusto hyväksyy kaavat. Hyväksymispäätös tulee lainvoimaiseksi, kun valitusaika päättyy. Kaava kuulutetaan voimaantulevaksi sen jälkeen, kun se on saanut lainvoiman. Kaavan tultua voimaan kaavan tarkoitusta voidaan toteuttaa.