04.07.2023

Pälkäneen keskustassa tienparannustöitä - Onkkaalantietä ja Keskustietä kunnostetaan kaduiksi

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on aloittanut yhteistyössä Pälkäneen kunnan kanssa Onkkaalantien ja Keskustien parantamisen kaduiksi. Työt ovat alkaneet heinäkuun alussa ja valmistuvat vuoden loppupuolella. Onkkaalantietä (Maantie 13982) parannetaan Myttääläntien liittymän ja valtatie 12 välillä noin 4,6 kilometrin pituinen osuus. Lisäksi noin 0,35 kilometrin mittainen Keskustie (Maantie 13980) parannetaan. Liikenneturvallisuus ja teiden kunto tulevat kohentumaan merkittävästi. Maantiet parannetaan niiden nykyisessä sijainnissaan.
 
Tienparantaminen koostuu kahdesta eri urakkakokonaisuudesta. Onkkaalantien keskustajakson kaduksi parantamisurakka sisältää Onkkaalantien parantamisen välillä Kankilantie–Sahantie sekä Keskustien rakenteen parantamisen. Onkkaalantien rakenteen parantamisurakka sijaitsee välillä Myttääläntien liittymä–Kankilantien liittymä, sekä Sahantien liittymä–valtatie 12 liittymä.
 
Kankilantien ja Sahantien välisellä keskustaosuudella tien poikkileikkausta muutetaan liikenneturvallisuuden kannalta paremmaksi ja katumaisemmaksi parantamalla etenkin jalankulun ja pyöräilyn sekä pysäköinnin järjestelyitä. Pälkäneen kunta panostaa poikkileikkauksen muutoksen yhteydessä viihtyisyyteen, valaistuksen parantamiseen sekä päällysrakenteiden kiveyksiin. Rakenteen parantamisurakassa maantie ja jalankulun sekä pyöräilyväylän rakenne parannetaan tarvittavilta osiltaan ja päällystetään uudelleen. Lisäksi tehdään liikenneturvallisuustoimenpiteitä parantamalla muun muassa suojatiejärjestelyitä.
 
Parannuskohteiden valmistuttua maantiet luovutetaan Pälkäneen kunnan kaduiksi, eivätkä ne enää sen jälkeen ole valtion maanteitä.
 
Työt käyntiin heinäkuun alussa, valmista vuoden lopulla
 
Rakennustyöt alkoivat valmistelevilla töillä keskustaurakan alueella. Edetessään työt aiheuttavat liikenteelle haittaa, sillä poikkileikkauksen muutokset tulevat vaatimaan esimerkiksi hulevesilinjojen muutostöistä johtuvia kaivantoja ja myös massanvaihtoja rakenteen parantamisurakassa. ELY-keskus ja Pälkäneen kunta toivovatkin, että tienkäyttäjät huomioivat rakennustyöt ja urakoitsijoiden tiedotteet kulloinkin voimassa olevista liikennejärjestelyistä. Lisäksi urakoitsija pyrkii huomioimaan erityisesti koululaisliikenteen aktiivisella tiedottamisellaan.
 
Tienparannustöillä on tiukka aikataulu ja tavoite valmistua vielä tämän vuoden puolella. Noin 1,3 miljoonaa euroa maksavien töiden pääurakoitsijana keskustaurakassa toimii Destia Oy. Keskustaurakan kustannuksista ELY-keskus maksaa 33 prosenttia ja Pälkäneen kunta 67 prosenttia. Pääurakoitsijana rakenteen parantamisurakassa toimii Asfalttikallio Oy. Urakan kustannukset ovat noin 0,9 miljoonaa euroa, joista ELY-keskuksen kustannusosuus on 93 prosenttia ja Pälkäneen kunnan osuus 7 prosenttia.
 
Lisätietoa: Katusuunnitelmat ovat tutustuttavissa täällä.
Destia Oy sijoittaa Pälkäneen torille ilmoitustaulun, josta saa tietoa tien parantamisurakkaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. 
 
Lisätietoja:
 
Tekninen johtaja Harri Apell, Pälkäneen kunta, p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi
Tienpidon asiantuntija Antti Laine, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 021 345
Työmaapäällikkö Jyri Salmi, Destia Oy, p. 040 662 0294
Työmaapäällikkö Jussi Yrjölä, Asfalttikallio Oy, p. 040 141 8900