17.06.2021

Tiedote – keskustelutilaisuus Alueellinen jätehuoltolautakunta, Pirkanmaan jätehuolto Oy ja Pälkäneen kunta

Yhteinen keskustelutilaisuus pidettiin Aitoon Honkalassa maanantaina 31.5.2021. Paikalla olivat alueellisen jätehuoltolautakunnan edustajina apulaispormestari Aleksi Jäntti, jätehuoltoinsinööri Anu Toppila sekä jätehuoltosuunnittelija Jani Suoniemi, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n edustajina toimitusjohtaja Harri Kallio sekä tekninen päällikkö Timo Varsala ja Pälkäneen kunnan edustajina kunnanjohtaja Pauliina Pikka ja ympäristönsuojelusihteeri Elina Heinonen. Paikalle oli kutsuttu kunnanvaltuuston sekä rakennus- ja ympäristöjaoston jäseniä, joita oli paikalla 16. Lisäksi paikalle oli kutsuttu Pälkäneellä lietekuljetuksia hoitaneet yrittäjät. Keskusteluillan tavoitteena oli oikaista kunnan alueella liikkeellä ollutta virheellistä tietoa ja vaihtaa ajatuksia lietekuljetuksista puolin ja toisin.

Tilaisuuden aluksi jätehuoltoviranomaisen edustaja esitteli lainsäädäntöä ja päätöksiä koskien saostus- ja umpisäiliölietteitä. Lietteet kuuluvat kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle eli kunnan tehtävä on huolehtia mm. keräyksestä, kuljetuksesta ja käsittelystä. Pälkäneen kunnan alueella jätehuoltoviranomaisena toimii alueellinen jätehuoltolautakunta. Jätehuoltolautakunta teki 24.4.2013 päätöksen, jonka mukaan 1.1.2017 alkaen lietekuljetukset toteutetaan kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Kuntien oli mahdollista hakea poikkeusta tästä päätöksestä 1.1.2015 mennessä ja Pälkäneen kunta oli yksi poikkeusta hakeneista kunnista. Pälkäneen hakemuksen kohdalla päätös tehtiin 30.9.2015, eikä poikkeusta myönnetty. Sekä alueellisen jätehuoltolautakunnan päätöksestä siirtyä kunnan järjestämään lietteenkuljetukseen, että kielteisestä päätöksestä poikkeushakemukseen valitettiin, mutta valitukset hylättiin. Päätökset ovat lainvoimaisia. Jätehuoltolautakunta on linjannut, että sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetusta koskevaa asiaa ei oteta enää yksittäisen kunnan hakemuksesta uudelleen arvioitavaksi jätehuoltolautakunnan toimialueella. Lietekuljetusten saralla keskustelua on herättänyt EU:n jätedirektiivi, jossa lietettä ei enää määritellä yhdyskuntajätteeksi, jolloin se ei kuuluisi kunnan vastuulle. Voimassa olevassa ja eduskunnan käsittelyssä olevassa esityksessä jätelain muuttamiseksi, lietteet säädetään kuitenkin edelleen kunnan järjestämisvastuulle. Jätedirektiivi tai muu EU:n lainsäädäntö ei sääntele jätekuljetusten järjestämistapaa, vaan se on kansallisen lainsäätäjän harkinnan varassa. Jotta lietteenkuljetusasiassa voitaisiin ratkaista toisin ja palata kiinteistön omistajan järjestämään lietteenkuljetukseen, edellyttäisi se jätelain muuttumista asiaa koskevien säädösten osalta.

Tilaisuudessa esitettiin ajatuksia siitä, että vuonna 2013 tehdyn päätöksen pohjana esitetyt tutkimuksen tiedot eivät ole olleet todenmukaisia. Tutkimuksessa on todettu muun muassa, että suuri osa lietteistä päätyy muualle, kuin asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin.
Jätehuoltolautakunnan edustaja kertoi, että tutkimukseen haastateltiin runsas määrä paikallisia toimijoita sekä ympäristönsuojeluviranomaisia ja tulokset perustuvat osin heidän kertomaansa. Jätehuoltoviranomaisen mukaan tutkimuksessa ei tarkoitettu sitä, että ELY:n rekisteriin merkityt lietekuljettajat toimittaisivat
lietettä muualle kuin vastaanottopaikkoihin, vaan että lietettä on kuljetettu epävirallisesti tai omatoimisesti pelloille ja metsiin. Nyt lietteen omatoimisesta käsittelystä tulee tehdä ilmoitus alueelliselle jätehuoltoviranomaiselle, joka hyväksyy ilmoituksen, mikäli lietettä käsitellään asianmukaisesti. Omatoimisen lietteenkäsittelyn ilmoituksia on tullut paljon.

Tilaisuudessa tuli useampaan otteeseen esille se, että nykyisin lietekuljetuksia Pälkäneen alueella hoitavan yrityksen kalusto on niin suurta, että esimerkiksi kelirikkoaikana pienille mökkiteille ei tällä kalustolla pääse. Lisäksi Pälkäneen alueella toimineet yrittäjät kertoivat, että heihin ollaan oltu yhteydessä, koska Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n tyhjennystä ei ole tullut jatkuvasta
sopimuksesta huolimatta. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n edustajien mukaan routa-aika asettaa haasteita isoille autoille ja asiakkaan olisikin järkevintä pyrkiä tilaamaan tyhjennys toiseen aikaan. Jatkuva sopimus on asiakkaan kannalta edullisin vaihtoehto ja tavoitteena on hoitaa sopimusasiakkaat aina samaan aikaan vuodesta. Yleensä poikkeuksiin on syynä olosuhteet. Lisäksi Pirkanmaan Jätehuolto Oy on pyrkinyt kehittämään kilpailutustaan siihen suuntaan, että myös paikallisilla, pienemmillä toimijoilla on mahdollisuus jättää tarjouksensa ja saada urakoita hoidettavakseen.

Lisätietoja:
ympäristönsuojelusihteeri Elina Heinonen p. 040 829 1178,
elina.heinonen@palkane.fi
jätehuoltoinsinööri Anu Toppila, p. 040 806 3362 anu.toppila@tampere.fi