15.09.2021

Työpaikkailmoitus, MAANKÄYTTÖINSINÖÖRI

Pälkäne on noin 6 400 asukkaan pirkanmaalaiskunta lähellä Tamperetta (35 km), Hämeenlinnaa (42 km) ja Valkeakoskea (25 km). Kunta on tun-nettu kauniista järvi- ja kulttuurimaisemistaan, aktiivisista kylistä, mit-tavista metsäalueista sekä hyvistä liikuntamahdollisuuksista. Pälkäneellä sijaitsevat Sappeen vapaa-aikakeskus ja Laipanmaan upeat retkeilymaas-tot. Kunta halutaan säilyttää elinvoimaisena, puoleensavetävänä, yrittä-jäystävällisenä sekä taloudeltaan ja peruspalveluiltaan toimivana kunta-laisten yhteisönä.
Pälkäneen kunnalle haetaan MAANKÄYTTÖINSINÖÖRIÄ positiiviseen ja ke-hittyvään työyhteisöön. Maankäyttöinsinöörin työ on itsenäinen ja moni-puolinen tehtävä, joka pitää sisällään mm. kaavojen laatimista sekä ti-laamista, konsulttien ohjaamista, viranomaisyhteistyötä sekä asiakaspal-velua. Tehtäviin kuuluu lisäksi tonttien myyntiin ja markkinointiin liitty-viä tehtäviä sekä rakentajien neuvontaa yhdessä muiden viranhaltijoiden kanssa. Tehtävänkuva on mahdollista muokata valittavan henkilön osaa-mista vastaavaksi. Tehtävä täytetään 1.11.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi.
Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä kokemusta maankäytön suunnittelun tehtävistä. Tehtävään valittavalle on eduksi alan monipuolinen osaaminen, projektihallinnan taidot sekä nä-kemyksellisyys toimialan asioihin. Tehtävään toivotaan aktiivista ja oma-aloitteista henkilöä, jolla on hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot sekä halu työskennellä itsenäisessä työtehtävässä.
Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella Kuntrekry-järjestelmässä (www.kuntarekry.fi). Mahdollinen paperihakemus liittei-neen tulee toimittaa kunnan kirjaamoon 4.10.2021 klo 12 mennessä, os. Pälkäneen kunta, Keskustie 1, 36600 Pälkäne.
Lisätietoja tehtävästä antavat:
rakennustarkastaja Tuomas Tikka, p. 040 758 8610,
tuomas.tikka@palkane.fi
kunnanjohtaja Pauliina Pikka, p. 040 573 6390,
pauliina.pikka@palkane.fi
Pälkäneellä 15.9.2021