08.02.2024

Pälkäneen kunnan tiedote kunnan ja Asunto Oy Onkkaalanrivin riita-asian tilanteesta

Turun hovioikeus hylkäsi 25.5.2023 Asunto Oy Onkkaalanrivin valituksen, jossa yhtiö vaati käräjäoikeuden tuomion kumoamista, joka oli aiemmin hylännyt yhtiön vaatimukset. Yhtiö on vaatinut ensisijaisesti kuntaa lunastamaan omistamansa kiinteistön rakennuksineen ja toissijaisesti suorittamaan vahingonkorvausta yhtiölle 600 000 euroa laillisine viivästyskorkoineen. Tuomioistuimet ovat perustelleet hylkäämispäätöstä mm. seuraavasti: 

- Kunta ei ole menetellyt huolimattomasti kiinteistöjen vaihdossa. 

- Rakennuspaikan pohjatutkimus on tehty vuonna 1987 rakennuttajan toimesta, eikä siinä ole havaittu maaperän puutteita. 

- Kunnan menettely kaavoitus- ja rakennuslupaprosessissa ei ole syy-yhteydessä aiheutuneeseen vahinkoon. 

- Hovioikeuden mukaan kyseessä ei ole ollut ympäristövahinko. 

- Yhtiön esittämillä haitta-aineilla ei ole näytetty olevan syy-yhteyteyttä rakennuksen painumiseen. 

- Yhtiön oikeus vaatia vahingonkorvausta on vanhentunut yleisen vanhentumisajan päättymisen johdosta ja muun kuin ympäristövahingon osalta myös toissijaisen vanhentumisajan päättymisen johdosta. 

- Kunta ei ole vastuussa yhtiölle aiheutuneesta vahingosta, eikä asian käsittelyä ole näin ollen jatkettu lunastusvelvollisuuden tai vahingonkorvauksen määrän selvittämiseksi. 

Asunto Oy Onkkaalanrivi ei saanut asiassa valituslupaa korkeimpaan oikeuteen. 

Pälkäneen kunta on tietoisesti pitänyt asian tiedottamisessa matalaa profiilia, koska kunnassa nähdään, että asia on inhimillisesti ajateltuna ikävä, eikä kunta halua asianomaisille mitään ylimääräistä vahinkoa asiassa. Koska kuitenkin media, etenkin Aamulehti, on ottanut asiaan varsin yksipuolisen tiedottamislinjan, eikä kunnan näkemystä asiasta ole haluttu tuoda julki objektiivisesti, on tarpeen tuoda esille, että kunta on ollut oikeudenkäyntien välillä valmis sopimaan asian Asunto Oy Onkkaalanrivin kanssa osapuolten asianajajien välityksellä. Asiassa ei ole kuitenkaan päästy sovintoratkaisuun. Näin ollen kunta on joutunut jatkamaan prosessissa mukana, eikä kunta ole yksipuolisesti voinut suostua kaikkiin asunto-osakeyhtiön vaatimuksiin, koska niihin ei ole ollut laillista perustetta. 

Tuomioistuinten päätösten mukaisesti Asunto Oy Onkkaalanrivi on velvoitettu suorittamaan Pälkäneen kunnalle täysimääräisesti kunnan oikeudenkäyntikulut. Pälkäneen kunta tiedostaa Asunto Oy Onkkaalanrivin osakkaiden haastavan taloudellisen tilanteen ja on asian loppuun saattamiseksi valmis neuvottelemaan yhtiön omistaman rivitalokiinteistön ostamisesta oikeudenkäyntikulusaatavansa vastineeksi ja purkamaan tyhjäksi jääneen rivitalon kustannuksellaan. 

Pälkäneen kunta ei ollut aloitteellinen asian käsittelyssä oikeustuomioistuimissa ja olisi toivonut, että asia olisi saatu ratkaisuunsa jo aiemmin sopimalla, jotta prosessi ei olisi venynyt näin pitkästi ja kuluttanut niin inhimillisiä kuin taloudellisiakin resursseja. 

Lisätietoja: Pälkäneen kunnanjohtaja Pauliina Pikka, pauliina.pikka@palkane.fi, p. 040 573 6390.